Prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 10304  od 23.07.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/2018),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENOG SARADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM –  1 IZVRŠILAC

I za Kliniku ginekologiju i akušerstvo

 • 1 embriolog na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca  

Uslovi za radno mesto embriologa:

 • VII2/VII1 stepen stručne spreme, završeni Biološki fakultet ili Medicinski fakultet ili Veterinarski fakultet ili Stomatološki fakultet, overena fotokopija dokaza o položenom predmetu iz biologije animalnih ćelija

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM –  3 IZVRŠIOCA

I za Centar za radiologiju i MR

 • 3 viša radiološka tehničara, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto višeg radiološkog tehničara:

 • VI stepen stručne spreme, Viša medicinska škola-smera viši radiološki tehničar ili Visoka zdravstvena škola strukovnih studija – smer strukovni medicinski radiolog i položen stručni ispit.

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 22 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo:

 • 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za endokrinu hirurgiju, dijabetes i bolesti metabolizma:

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Centar za endokrinu hirurgiju

III za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju:

 • 5 medicinskih sestara/tehničara anestetičara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za kardiohirurgiju:

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-UC:

 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Službu urgentne kardiologije, Koronarna intenzivna nega „B“ Klinike za urgentnu internu medicinu u Urgentnom centru

VI za Kliniku za digestivnu hirurgiju - I hirurška:

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VII za Klinku za vaskularnu hirurgiju:

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za dermatovenerologiju:

 • 1 pedijatrijska sestra sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u tajanju do 3 meseca
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IX Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje:

 • 1 farmaceutski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za hematologiju:

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za očne bolesti:

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničare, ginekološko-akušerske sestre, farmaceutske tehničare i pedijatrijske sestre sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ADMINISTRATIVNE I TEHNIČKE RADNIKE – 15 IZVRŠIOCA

I za Javne nabavke

 • Diplomirani ekonimista - 2 izvršioca na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VII1 stepen stručne spreme, završen Ekonomski fakultet.

 • Diplomirani pravnik -1 izvršioc na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VII1 stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet.

 • Referent nabavki - 1 izvršioc na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme.

II za Službu za tehničke i druge poslove

 • Šef odseka centralnog magacina -1 izvršioc na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VII1 stepen stručne spreme Ekonomskog ili Fakulteta društvenog smera.

 • Sistem administrator u Odeljenju informaciono-komunikacionih tehnologija -1 izvršioc na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: VI stepen stručne spreme tehničkog smera

 • Referent za FTO i operativne poslove ZOP-a -1 izvršioc na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: IV stepen stručne spreme

 • Telefonista -1 izvršioc na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: III stepen stručne spreme

Tehnički radnici sa nižom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u tajanju do 3 meseca i to za:

I za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • Servirke - 3 izvršioca na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Službu za tehničke i druge poslove

 • Spremači – 4 izvršioca na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi: Završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate koji konkurišu sa srednjom stručnom spremom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul. Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati,  zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Kandidati za radno mesto referenta za FTO i operativne poslove ZOP-a koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da radi zasnivanja radnog odnosa dostave overenu fotokopiju licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin