Prijem u radni odnos na određeno vreme - zamene

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 10305 od 23.07.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/2018),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za  prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom  radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad  u skladu sa pozitivnim propisima i  i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM –  5 IZVRŠILACA

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1  pedijatrijska sestra sa višom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

II za Kliniku za neurologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit

III za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje urgentne gastroenterologije i hepatologije

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit

IV za Kliniku za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Hiruršku opservaciju sa trijažom Prijemno-trijažne službe Klinike za urgentnu hirurgiju.

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit

V za Kliniku za kardiologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odseku za invazivan kardiovaskularni imidžing

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 7  IZVRŠIOCA:

I za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja - Urgentni centar

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za rad u Odeljenju urgentne gastroenterologije i hepatologije

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit.

II za Kliniku za ORL i MFH

 • 1 medicinska sestra/tehničar instrumentar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju III-operacioni blok

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit.

III za Kliniku za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit.

IV na Klinici za kardiohirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju opšte nege

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit.       

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike/saradnike)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati,  zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin