Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 11105 od 08.08.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

DOKTORE MEDICINE/ LEKARE SPECIJALISTE ODGOVARAJUĆE GRANE MEDICINE – 8 IZVRŠILACA

I za Centar za anesteziologiju i renaimatologiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 lekara specijaliste anesteziologije i reanimatologije ili specijalistu anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

II za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za urologiju

 • 2 doktora medicine na određeno veme zbog privremeno povećanog obima posla u trajnju do 3 meseca

IV Klinika za digestivnu hirurgiju - I hirurška klinika

 • 1 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V Klinika za dermatovenerologiju

 • 1 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VI za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 doktora medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Metaboličkoj jedinici Odeljenja internističke intenzivne nege Klinike za urgentnu internu medicinu u Klinici za endokirnologiju, dijabetes i bolesti metabolizma sa mestom rada u Centru za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

Uslovi za radna mesta doktora medicine/lekara specijaliste:

 • Najmanje VII/1 ili VII/2 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen specijalistički ispit (za lekare specijaliste), položen stručni ispit.

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA

I za Kliniku za pulmologiju

 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera sa višom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje za transplantaciju jetre referentnog centra za transplantaciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju

Uslovi za radno mesto medicinske sestre /tehničara sa višom stručnom spremom:

 • VI stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera i položen stručni ispit.

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 22 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za urologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 ginekološko akušersku sestru sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 pedijatrijsku sestru sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IV za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 1 medicinsku sestru /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za kardiologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Prijemnom kardiološkom odeljenju Urgentnog centra.
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Multidisciplinarnom centru za polikliničku dijagnostiku ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u za rad u Odeljenju invanzivne elektrofiziologije Stacionara 3
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Službi urgentne kardiologije
 • 1 medicinsku sestru/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad u Stacionaru 1

VIII za Kliniku za nefrologiju

 • 1 medicinsku sestru /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinsku sestru /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

X za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 medicinsku sestru /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinsku sestru /tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hrirugiju.

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin