Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za zdravstvene radnike i administrativno tehničke radnike

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 14951 od 04.11.2019. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA

I za Kliniku za pulmologiju

 • 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju za intenzivnu negu pulmoloških bolesnika
 • 1 lekar specijalista interne medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju za funkcionalnu dijagnostiku pluća

Uslovi za radno mesto doktora medicine:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, za lekara specijalistu VII/2 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit iz odgovarajuće grane medicine (za lekare specijaliste).

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 2 IZVRŠIOCA:

I za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 viša medicinska sestra/tehničar opšteg smera, sa završenom srednjom školom smer pedijatrijska sestra na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene do njenog povratka na rad za Odeljenje intenzivne neonatalne nege

II za Kliniku za urologiju

 • 1 viša medicinska sestra/tehničar – instrumentar na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u OP bloku

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara sa višom sručnom spremom:

 • VI stepen stručne spreme medicinske struke opšteg smera, položen stručni ispit i za višu medicinsku sestru sa završenom srednjom školom-pedijatrijski smer overena diploma srednje škole kao dokaz o završenom pedijatrijskom smeru.

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM – 53 IZVRŠILACA:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u OP bloku Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za rad u Službi ortopedije, traumatologije i mikrohirurgije Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje intenzivne nege Hirurgije IV Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Odeljenje za transplataciju organa Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru

IV za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 2 ginekološko-akušerske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 2 pedijatrijske sestre sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za pulmologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za kardiologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za Stacionar 1, Odeljenja za kliničko ispitivanje i lečenje arterijske hipertenzije i njenih komplikacija

IX za Kliniku za urologiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odeljenje transplatacione urologije u Urgentnom centru

X za Kliniku za hematologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za neurohirurgiju

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XII za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIII za Kliniku za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIV za Kliniku za nefrologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XV za Kliniku za neurologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVI za Pejsmejker centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVII za Kliniku za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVIII za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju opšte nege

XIX za Službu za patohistologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Stručnom timu za hepato-bilio-pankreatičnu patologiju u Odeljenju digestivne abdominalne i urgentne patologije Sektora za hiruršku (kliničku patologiju)

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara opšteg snera, ginekološko-akušerske sestre, pedijatrijske sestre i laboratorijskog tehničara sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

ADMINISTRATIVNI RADNIK SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 1 IZVRŠIOC:

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 1 šef magacina sa visokom stručnom spremom na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca za Odsek centralni magacin

Uslovi za radno mesto šefa magacina sa visokom stručnom sppremom:

 • VII stepen stručne spreme Ekonomskog ili Fakulteta društvenog smera.

TEHNIČKI RADNICI SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM – 5 IZVRŠILACA:

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 5 spremača na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto spremača:

 • Završena osnovna škola.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata, moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin