Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 18142 od 31.12.2019. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlja RS br. 112-01-1518/2019-02 od 18.12.2019. godine o Zaključku 51 broj: 112-11888/2019 od 27.11.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.106/18),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA:

I za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

II za Kliniku za očne bolesti

 • 1 doktor medicine ili lekar specijalista odgovarajuće grane medicine

III za Službu za fartmaceutsku delatnost i medicinsko snabdevanje

 • 1 magistar farmacije

Uslovi:

Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, odnosno Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit, a za lekare specijaliste položen specijalistički ispit.

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA ZAVRŠENOM VIŠOM, ODNOSNO VISOKOM STRUKOVNOM ŠKOLOM ZDRAVSTVENE STRUKE – 2 IZVRŠIOCA

I za Odeljenje stereotaksične radiohirurgije celog tela X nož Klinike za neurohirurgiju

 • 1 radiološki tehničar sa završenom višom, odnosno sa visokom strukovnom školom odgovarajućeg smera

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 1 dijetetičar-nutricionista sa završenom višom, odnosno visokom strukovnom školom zdravstvene struke odgovarajućeg smera

Uslovi:

 • Završena viša, odnosno visoka strukovna škola zdravstvene struke odgovarajućeg smera, položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu ( za kandidate zdravstvene radnike )
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za radno mesto je utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidat koji bude izabran po ovom konkursu dužan je da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof.dr Milika Ašanin