Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 965 od 22.01.2020. godine, a u skladu sa Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br. 112-01-1518/2019-02 od 10.01.2020. godine o Zaklјučku 51 broj: 112-12863/2019 od 20.12.2019. godine i Obaveštenjem Ministarstva zdravlјa RS br.112-01-1583/2019-02 od 27.12.2019. godine o Zaklјučku 51 broj 112-13106/2019 od 26.12.2019. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisima na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 18 IZVRŠILACA:

I   za Kliniku za pulmologiju

 • 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

II za Kliniku za hematologiju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

III za Pejsmejker centar

 • 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

IV za Službu za mikrobiologiju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

V za Službu za organizaciju, planiranje, socijalnu medicinu i medicinsku informatiku

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

VI za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

VII za Kliniku za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

VIII za Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

IX za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

X za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

XI za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

XII za Kliniku za digestivnu hirurgiju- I hirurška

 • 2 doktora medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

XIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

Uslovi:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, a za lekare specijaliste položen specijalistički ispit.

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARE SA SREDNјOM STRUČNOM SPREMOM -20 IZVRŠILACA

I za Kliniku za neurohirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

II za Kliniku za digestivnu hirurgiju-I Hirurška

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

III za Kliniku za ORL i MFH

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IV za Kliniku za urologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

V za Kliniku za nefrologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VI za Kliniku za hematologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VII za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

VIII za Kliniku za endokrinologiju,dijabetes i bolesti metabolizma

 • 3 medicinske sestre/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

IX za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-UC

 • 3 medicinske sestre/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

X za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XI za Kliniku za kardiologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

XIII za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Uslovi:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

TEHNIČKE RADNIKE SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM - 50 IZVRŠILACA

I za Službu za tehničke i druge poslove

 • 30 spremača sa nižom stručnom spremom

Uslovi:

 • Završena osnovna škola, I stepen stručne spreme

II za Službu za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane

 • 20 servirki sa nižom stručnom spremom

Uslovi:

 • Završena osnovna škola, II stepen stručne spreme
 • Zainteresovani kandidati uz prijavu, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike )
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu,ukoliko kandidat ima radni staž
 • uverenje o državlјanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Opisi poslova za radna mesta su utvrđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošlјavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidat, zdravstveni radnik koji bude izabran po ovom konkursu dužan je da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostavi overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata moguće je zasnivanje radnog odnosa

Rok za podnošenje prijava ističe 15-og dana od dana objavlјivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošlјavanje i Ministrastva zdravlјa RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
prof.dr Milika Ašanin