Konkurs za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 6774 od 13.05.2020. godine i čl.7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br.96/2019),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca ili radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad u skladu sa pozitivnim propisima i to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 8 IZVRŠILACA

I Za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Ambulanti za neurooftalmologiju

II Za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 1 lekar specijalista interne medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Specijalističkoj ambulanti

III Za Kliniku za pulmologiju

 • 1 doktor medicine na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u II Odeljenju za plućne TBC i maligne tumore pluća, pleure i medijastinuma

IV Za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 1 lekar specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapijena određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odseku reanimatologije pri akušerstvu u Odeljenju anesteziologije i reanimatologije i intenzivnog lečenja pri Klinici za ginekologiju i akušerstvo

V Za Centar za radiologiju i MR

 • 1 doktor medicinena određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca      

VI Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 lekar specijalista ginekologije i akušerstva na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Odeljenju poliklinike za ginekologiju

VII Za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 1 doktor medicinena određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovogpovratka na rad za rad u Dnevnoj bolnici gastroenterologije i digestivne onkologije

VIII Za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 1 doktor medicinena određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca      

Uslovi: za doktore medicine VII stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit, za lekare specijaliste VII-2 stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera, položen stručni ispit i položen specijalistički ispit

ZDRAVSTVENOG SARADNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM - 1 IZVRŠIOC

I Za Kliniku za psihijatriju

 • 1 diplomirani psiholog na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca      

Uslovi: završen Filozofski fakultet - diplomirani psiholog VII-1 stepen stručne spreme, stečenovisoko obrazovanjena studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10 septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10 septembra 2005. godine

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VIŠOM STRUČNOM SPREMOM – 4 IZVRŠIOCA

I Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 1 viši laboratorijski tehničar na određeno vreme radi zamene privremenoodsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju interne medicine i hematološke laboratorije sa transfuzijom krvi
 • 1 strukovna medicinska sestra opšteg smera na određeno vreme radi zamene privremenoodsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju neonatologije
 • 1 strukovna medicinska sestra-babica na određeno vreme radi zamene privremenoodsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju OP sale

II Za Kliniku za neurologiju

 • 1 strukovna medicinska sestra opšteg smera na određeno vreme radi zamene privremenoodsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju za epilepsiju

Uslovi: VI stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit

ZDRAVSTVENI RADNICI SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 27 IZVRŠIOCA:

I Za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera - instrumentar sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na radza rad u OP bloku sa sterilizacijom

II Za Kliniku za urologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u intenzivnoj nezi nivoa 2 Odeljenja intenzivne nege

III za Kliniku za neurologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za rad u Odeljenju za cerebrovaskularne bolesti- II Odeljenje
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju urgentne neurologije

IV Za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju za intenzivnu negu operisanih

V Za Centar za medicinsku biohemiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju u Klinici za infektivne i tropske bolesti Službe za kliničku laboratorijsku dijagnostiku

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

VI Za Centar za polikliničku delatnost – Poliklinika

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju za trijažu, zakazivanje i registrovanje pacijenata

VII Za Kliniku za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije II Klinike za urgentnu hirurgiju u Klinici za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška
 • 1medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u X Odeljenju minimalne invazivne hirurgije gornjeg digestivnog trakta Centra za hirurgiju jednjaka
 • 1medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u X Odeljenju minimalne invazivne hirurgije gornjeg digestivnog trakta Klinike za digestivnu hirurgiju – Prva hirurška

VIII Za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege Hirurgije II Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera - instrumentar sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u OP bloku Klinike za urgentnu hirurgiju u Urgentnom centru
 • 2 medicinske sestre/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad za rad u Odeljenju urgentne neurologije Klinike za urgentnu internu medicinu u Urgentnom centru

IX Za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege

X Za Kliniku za kardiohirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju opšte nege
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege nivoa 3 u Odeljenju intenzivne nege
 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom,na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnogzaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Odeljenju intenzivne nege nivoa 2 u Odeljenju poluintenzivne nege

XI Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 5 ginekološko-akušerskih sestara/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad
 • 2 pedijatrijske sestre/tehničara sa srednjom stručnom spremom na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih do njihovog povratka na rad

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

XII Za Službu za mikrobiologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg smera na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka na rad za rad u Laboratorijskom odseku za bakterologiju u Urgentnom centru

Uslovi: IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike/saradnike)
 • overeno uverenje o položenom specijalističkom ispitu (za lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava ističe8-og dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D.DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin