Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme

Na osnovu Odluke V.D. Direktora Kliničkog centra Srbije br. 9534 od 07.07.2020. godine, i čl. 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. gl. RS“ br. 96/19),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE

raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom u skladu sa pozitivnim propisimai to za:

ZDRAVSTVENE RADNIKE SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM – 3 IZVRŠIOCA

I za Kliniku zaortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Kliniku za neurohirurgiju

 • 1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – UC za Inetenzivnu negu za torakoabdominalnu i ortopedsku hirurgiju Odeljenja centralne intenzivne nege urgnetne hirurgije

 • 1 doktor medicine na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto doktora medicine/lekara specijaliste:

 • Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit.

MEDICINSKE SESTRE /TEHNIČARE SA SREDNjOM STRUČNOM SPREMOM – 69 IZVRŠILACA:

I za za Centar za anesteziologiju i reanimatologiju

 • 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

II za Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja-Urgentni centar

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

III za Kliniku za alergologiju i imunologiju

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IVza Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

V za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo

 • 3 medicinske sestre/tehničara ginekološko-akušerskog smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca
 • 1 medicinska sestra/tehničar pedijatrijskog smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VI za Kliniku za gastroenterologiju i hepatologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VII za Kliniku za pulmologiju

 • 5 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

VIII za Kliniku za kardiologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

IX za Kliniku za urologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

X za Kliniku za hematologiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XI za Kliniku za neurohirurgiju

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XII za Centar za radiologiju i MR

 • 4 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIII za Kliniku za digestivnu hirurgiju-Prvu hiruršku

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIV za Kliniku za nefrologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XV za Kliniku za neurologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVI za Pejsmejker centar

 • 1 medicinska sestra/tehničar opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVII za Kliniku za vaskularnu hirurgiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XVIII za Službu za patohistologiju

 • 1 laboratorijski tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XIX za Kliniku za dermatovenerologiju

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XX za Kliniku za očne bolesti

 • 3 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXI za Kliniku za grudnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXII za Službu za mikrobiologiju

 • 3 laboratorijska tehničara sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXIII za Kliniku za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma

 • 2 medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXIV Službu za farmaceutsku delatnost i snabdevanje

 • 1 farmaceutski tehničar sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXV za Kliniku za ORL i MFH

 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXVI za Kliniku za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXVII za Centar za nuklearnu medicinu

 • 1 medicinska sestra/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

XXVIII za Kliniku za infektivne i tropske bolesti

 • 6 medicinskih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom, na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do 3 meseca

Uslovi za radno mesto medicinske sestre/tehničara opšteg smera sa srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spreme medicinske struke odgovarajućeg smera i položen stručni ispit.

REFERENT ZA FTO I OPERATIVNE POSLOVE ZOP – 5 IZVRŠILACA za Službu za tehničke i druge poslove

Uslovi za radno mesto referent za FTO i operativne poslove ZOP-a srednjom sručnom spremom:

 • IV stepen stručne spremei položen stručni ispit, posedovanje licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom.

Zainteresovani kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

 • kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
 • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojom konkurišu
 • overene fotokopije svedočanstava od 1. do 4. razreda (za kandidate sa srednjom školom)
 • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate zdravstvene radnike)
 • overenu fotokopiju licence za vršenje poslova privatnog obezbeđenja u skladu sa zakonom
 • overenu fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za kandidate lekare specijaliste)
 • fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu
 • uverenje o državljanstvu

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

IZJAVA O SAGLASNOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Opisi poslova za sva radna mesta su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupani na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

Kandidati podnose jednu prijavu i jedan komplet overenih dokumenata nezavisno od toga za koliko radnih mesta konkurišu, ali su u obavezi da u prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu za jedno radno mesto ili za više radnih mesta).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati, zdravstveni radnici, koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika kao i lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti u skladu sa pozitivnim propisima. Tek nakon donošenja navedenih dokumenata,moguće je zasnivanje radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Prof. dr Milika Ašanin