Opšta akta

Statut Univerzitetskog kliničkog centra Srbije

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Кliničkom centru Srbije

Odluka o utvrđivanju Liste registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Кliničkog centra Srbije

Pravilnik o načinu i postupku provere alkoholisanosti i uticaja drugih sredstava zavisnosti

Pravila, postupci, podrška i mere za zaštitu podataka o ličnosti u Kliničkom centru Srbije

Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Izjava o saglasnosti za obradu ličnih podataka

Poslovni kodeks - prečišćen tekst