Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време зa здравствене раднике са вишом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 9660 од 09.07.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних запослених

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 9535 од 07.07.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 9536 од 07.07.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-221-1/2020-02 од 09.03.2020. године о Закључку 51 бр 112-1390/2020 oд 14.02.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. годинеКомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 9534 од 07.07.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 04.06.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Министарства здравља РС,обавештавамо вас да суОдлуком в.д.директора бр. 9434 oд 06.07.2020. године,у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 2 здравствена радника са вишом стручном спремом и 21 здравственог радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време техничких радника са нижом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 9015од 29.06.2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Конкурс за пријем здравственог радника и сарадника у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 8801 од 25.06. 2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређно време-административни радници

По основу конкурса објављеног дана 14.05.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 15.05.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на дана 18.05.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8786 oд 24.06.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 3 административна радника са високом стручном спремом и 3 административна радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 14.05.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 15.05.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 18.05.2020. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8787 oд 24.06.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла или ради замене привремено одсутног запосленог за 7 здравствених радника са високом стручном спремом, 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом, 3 здравствена радника са вишом стручном спремом и 26 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време-здравствени радници

По основу конкурса објављеног дана 14.05.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 15.05.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и дана 18.05.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8785 oд 24.06.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 5 здравствених радника са високом стручном спремом и 5 здравствених радника са вишом односно високом струковном школом здравствене струке изабрани следећи кандидати, и то:

Опширније...

Још чланака...

  1. Конкурс на неодређено време за 2 здравствена радника са вишом стручном спремом и 21 здравствена радника са средњом стручном спремом
  2. Конкурс за пријем администартивних радника у стални радни однос
  3. Конкурс за пријем здравстевних радника у стални радни однос
  4. Конкурс за пријем здравствених радника у радни однос на одређено време
  5. Резултати конкурса на одређено време
  6. Резултати конкурса на одређено време-доктори, мед. сестре и техничари, помоћни радници и спремачи
  7. Резултати конкурс на одређено време ради замене одсутног запосленог - специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
  8. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  9. Резултати конкурса на одређено време за потребе Клинике за инфективне и тропске болести
  10. Резултати конкурса на неодређено време-Клиника за инфективне и тропске болести