Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 4556 од 18.03.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ - 50 ИЗВРШИОЦА:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 4134 од 12.03.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 4163 од12.03.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 22.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 23.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3842 oд 06.03.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 18 здравствених радника са високом стручном спремом, 20 здравствених радника са средњом стручном спремом и 50 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 03.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 06.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и  на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.1740  oд  05.02.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 3 здравствена радника са високом стручном спремом и 2 здравствена радника са вишом односно високом струковном школом здравствене струке  изабрани  следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 03.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије а дана 06.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 1741 oд 05.02.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутног запосленог за 5 здравствених радника са високом стручном спремом, 4 здравствена радника са вишом стручном спремом, 18 здравствених радника са средњом стручном спремом и 28 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 965 од 22.01.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.01.2020. године о Закључку 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године и Обавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1583/2019-02 од 27.12.2019. године о Закључку 51 број 112-13106/2019 од 26.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса за 1 техничког радника - шеф одсека

По основу конкурса објављеног дана 06.12.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 12.12.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да Одлуком в.д. директора бр. 250 од 10.01.2020. године, у радни однос на одређено време за 1 техничког радника са вишом стручном спремом није изабран ниједан кандидат.

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 18143 од 31.12.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 18142 од 31.12.2019. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 18.12.2019. године о Закључку 51 број: 112-11888/2019 од 27.11.2019. годинеКомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Још чланака...

  1. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за техничког радника са вишом стручном спремом – 1 извршилац
  2. Резултати конкурса на одређено време - шеф магацина
  3. Резултати конкурса на одређено време - архивар мед. документације
  4. Резултати конкурса на одређено време
  5. Резултати конкурса на неодређено време за лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом
  6. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике и административно техничке раднике
  7. Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за 1 здравственог радника са високом стручном спремом
  8. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 1 инжењера одржавања за гамма книфе и 1 архивара медицинске документације
  9. Резултати конкурса за пријем техничких радника на одређено време
  10. Резултати конкурса на одређено време