Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 12777 од 09.10.2017. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено времеса пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

12 здравствених радника са високом стручном спремом и то:

 • 3 доктора медицине или лекара специјалисте на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Центар за анестезиологију и реаниматологију
 • 2 доктора медицине или лекара специјалисте на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију
 • 1 доктор медицине или лекар специјалиста на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Клинику за инфективне и тропске болести
 • 1 доктор медицине или лекар специјалиста на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Центар за радиологију и МР
 • 1 доктор медицине или лекар специјалиста на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
 • 1 доктор медицине на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
 • 1 доктор медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на радза Клинику за кардиологију
 • 1 дипломирани фармацеут - медицински биохемичар на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Центар за медицинску биохемију
 • 1 дипломирани фармацеут на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

Услови:

Завршен Медицински/ Фармацеутски факултет, положен стручни испит.

14 здравствених радника са вишом/ средњом стручном спремом и то:

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар
 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за Клинику за инфективне и тропске болести
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Клинику за кардиологију
 • 5 педијатријских сестара/техничара са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Клинику за гинекологију и акушерство
 • 1 гинеколошко акушерска сестра са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Клинику за гинекологију и акушерство
 • 3 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Центар за анестезиологију и реаниматологију

Услови:

VI или IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера, положен стручни испит.

1 дипл. инжењер електротехнике за Службу за техничке и друге послове

Услови:

Завршен Електротехнички факултет-смер енергетика, лиценца за одговорног извођача радова

10 спремача

Услови:

Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике и сараднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • оверена фотокопија лиценце за одговрног извођача радова (за кандидате дипл. инжењере електротехнике)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступни на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 Кандидати (здравствени радници) који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин