Конкурс за пријем у радни однос 2 здравствена радника са високом сручном спремом

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 15739 oд 20.12.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-7287/2017 од 01.08.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и сагласности Министраства здравља РС бр. 112-01-976/2017-02 од 25.08.2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),


КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

2 здравствена радника са високом сручном спремом и то:

  • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине за Клинику за психијатрију
  • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине за Службу за патохистологију

Услови:
Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • оверенa фотокопију положеног специјалистичког испита (за лекаре специјалисте)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника и сарадника.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин