Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15741 од 20.12.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:


ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ/ ЛЕКАРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ – 15 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за ортопедску хирурију и трауматологију

 

 • 1 доктора медицине/специјалистe одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

II за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 доктор медицине/ специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

III за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 2 доктор медицине/ специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

IV за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 2 доктора медицине/ специјалисте одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца
 • 1 доктор медицине/ специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању од 3 месеца за потребе Интензивне неге за ургентну ендокирнологију са Кабинетом за ургентна стања у ендокринологији у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

V за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 доктор медицине/ специјалиста одговрајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца за потребе гастроонкологије

VI за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 доктор медицине/ специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

VII за Клинику за очне болести

 • 1 доктор медицине/ специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

VIII за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 1 доктор медицине/ специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

IX за Клинику за кардиологију

 • 1 доктор медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

X за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 1 доктор медицине/ специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању од три месеца

XI за Клинику за кардиохирургију

 • 1 доктора медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад
 • 1 доктор медицине/ специјалиста одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању од три месеца

Услови за радна места доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен специјалистички испит (за лекаре специјалисте), положен стручни испит.


ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА – 1 ИЗВРШИЛАЦ


I за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

 • 1 дипломирани фармацеут на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови за радно место дипломираног фармацеута:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Фармацеутски факултет, положен стручни испит.


МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 6 ИЗВРШИЛАЦА


I за Центар за нуклеарну медицину

 • 1 радиолошки техничар са вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

II за Клинику за неурологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

III за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са вишом стручном спремом, на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

IV за Клинику за хематологију

 • 1 лабораторијског техничара са вишом стручном спремом, на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

V за Клинику за кардиологију

 • 1 радиолошки техничар са вишом стручном спремом на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови за радно место медицинске сестре/техничара, лабораторијског техничара и радиолошког техничара са вишом стручном спремом:

 • VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.


МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 43 ИЗВРШИЛАЦА:


I за Клинику за неурохиругију

 • 3 медицинске сестаре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

II за Клинику за неурологију

 • 4 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла од 3месеца

III за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 2 медицинска сестра/техничар општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3месеца за потребе одељења у Ургентном центру

IV за Клинику за нефрологију

 • 2 медицинске сестаре/техничаре општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

V за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 медицинска сестра/техничар са средњом стручном спемом општег смра на одређено време због потребе посла од 3месеца

VI за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 2 медицинске сестаре/техничаре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

VII за Клинику ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 2 медицинскe сестрe/ техничарa општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време до 3 месеца
 • 2 медицинске сестре /техничаре општег смера са средњом стручном спемом на одређено време до 3 месеца за потребе ендокрине хиругије

VIII за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време до 3 месеца

IX за Клинику за васкуларну хирургију

 • 2 медицинскe сестрe/ техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време до 3 месеца

X за Клинику за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XI за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

 • 2 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XII за Клинику за кардиологију

 • 3 медицинске сестре/ техничара општег смера са средњом стручном спемом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад
 • 2 медицинскe сестрe/ техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XIII за Клинику гастроентерологију и хепатологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XIV Клиника за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 2 медицинскe сестрe/ техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XV за Службу за микробиологију

 • 2 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом, на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

XVI за Центар за поликлиничку делатност - Поликлинику

 • 1 медицинска сестра/ техничар општег смера са средњом стручном спемом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

XVII за Клинику за очне болести

 • 3 медицинскe сестрe/ техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.


РЕФЕРЕНТ ЗА ФТО И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗОП-а – 5 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови:

 • IV степен стручне спреме


РУКОВАОЦ КОТЛОВА НА ГОРИВО ГАС - 1 ИЗВРШИЛАЦ
на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове


Услови:

 • III степен стручне спреме техничке струке


ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА – 1 ИЗВРШИЛАЦ
на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове


Услови:

 • III степен стручне спреме техничке струке


РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ И ПРАЊУ ПОСУЂА - 2 ИЗВРШИОЦА
на одређено време у трајању до 3 месеца за Службу за микробиологију


Услови:

 • Завршена основна школа.


СПРЕМАЧИ - 10 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време у трајању до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови:

 • Завршена основна школа.


СЕРВИРКЕ - 10 ИЗВРШИОЦА на одређено време у трајању до 3 месеца

Услови:

 • Завршена основна школа.


Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике/сараднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Кандидати за радно место рефрент ФТО и оперативне послове ЗОП-а, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце за вршење послова приватног овезбеђења у складу са законом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Доц. др Милика Ашанин