Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 5 радиолошких техничара са вишом школом

На основу Одлуке В.Д. директора Клиничког центра Србије бр. 5026 oд 23.04.2018. године, а у складу са Закључком 51 Број 112-7287/2017 од 01.08.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-976/2017-02 од 25.08.2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и пробним радом од 3 месеца

за РАДИОЛОШКЕ ТЕХНИЧАРЕ са вишом стручном спремом за Центар за радиологију и МР – 5 ИЗВРШИЛАЦА

Услови:

VI степен стручне спреме, завршена медицинска школа одговарајућег смера и положен стручни испит.

Описи послова утврђени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који су изабрани на овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе лекарско уверење о здравственој способности и оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговрајућу комору здравствених радника или сарадника.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Доц. др Милика Ашанин