Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 6680 од 30.05.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ/ ЛЕКАРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ – 14 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за неурохирургију

 • 1 доктор медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца
 • 1 лекар специјалиста интерне медицине са онколошшким усмерењем или субспецијалиста онкологије на одређено време због потребе посла до 2 месеца

II за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 доктор медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца за Центар за ендокрину хирургију

III за Центар за анестезиологију и ренаиматологију

 • 1 доктор медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

IV за Центар за радиологију и МР

 • 1 доктор медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

V за Клинику за очне болести

 • 1 доктор медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за неурологију

 • 1 доктор медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

VII за Клинику за хематологију

 • 1 доктор медицине на одређено време због замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад

VIII за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 лекар специјалиста интерне медицине на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца
 • 1 доктор медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

IX за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 доктор медицине или специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

X за Клинику за кардиологију

 • 1 доктор медицине/специјалистa одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

XI за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар - Клиника за ургентну хиругију

 • 2 доктора медицине/специјалистa опште хирургије на одређено време у трајању до 3 месеца

Услови за радна места доктор медицине/лекар специјалиста:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен специјалистички испит (за лекаре специјалисте), положен стручни испит.

ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА – 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

 • 1 дипломирани фармацеут на одређено време на одређено време у трајању до 3 месеца

Услови за радно место дипломираног фармацеута:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Фармацеутски факултет, положен стручни испит.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИOЦА

I за Клинику за нефрологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Клинику за хематологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

III за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови за радно место медицинске сестре /техничара са вишом стручном спремом:

VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 43 ИЗВРШИЛАЦА:

I Клиника за кардиохирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Клинику за васкуларну хирургију

 • 2 медицинскe сестрe/ техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време због потребе посла до 3 месеца

III за Клинику за неурологију

 • 3 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла од 3месеца

IV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 3 медицинских сестара/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3месеца

V за Клинику за пулмологију

 • -1 медицинскe сестрe/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3месеца

VI за Центар за нуклеарну медицину

 • 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3месеца

VII за Клинику за психијатрију

 • 1 медицинска сестра/техничар са средњом стручном спремом општег смера на одређено време због потребе посла до 3месеца

VIII за Клинику за хематологију

 • 2 медицинске сестаре/техничареопштег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца
 • 1 лабораторијског техничара са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3месеца

IX за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 3 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом општег смера на одређено време због потребе посла до 3месеца

X Клиника за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 4 медицинскe сестрe/техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време због потребе посла до 3 месеца
 • 2 медицинскe сестрe/техничарa са средњом стручном спремом, на одређено време због потребе посла до 3 месеца – за рад у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

XI за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 3 медицинске сестаре/техничаре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XII за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 2 медицинске сестре/техничара са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XIII за Клинику за неурохиругију

 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време до 3 месеца

XIV за Клинику за кардиологију

 • 2 медицинскe сестрe/ техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XV за Клинику ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 медицинскa сестрa/ техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време до 3 месеца

XVI за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 3 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време до 3 месеца

XVII за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

 • 2 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3месеца

XVIII за Клиника за гастроентерологију и хепатологију

 • 2 медицинске сестаре/техничареопштег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

XIX за Клинику за урологију

 • 2 медицинске сестаре/техничареопштег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла до 3 месеца

Услови за радно место медицинске сестре/техничара и лаб.техничара са средњом сручном спремом:

IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

РЕФЕРЕНТ ЗА ФТО И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗОП-а – 3 ИЗВРШИОЦА на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: IV степен стручне спреме

МАГАЦИОНЕР - 1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: III степен стручне спреме

ТЕЛЕФОНИСТА – 1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: III степен стручне спреме

ВОЗАЧ -1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије

ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове (Одељење хемодиијализе)

Услови: III степен стручне спреме, електро струке

МАНИПУЛАНТ (радник на утовару, истовару и паковању лекова) – 2 ИЗВРШИОЦА на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

Услови: Завршена основна школа.

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ И ПРАЊУ ПОСУЂА -1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за микробиологију

Услови: Завршена основна школа.

СПРЕМАЧ – 10 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Кандидати за радно место рефрент ФТО и оперативне послове ЗОП-а, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце за вршење послова приватног овезбеђења у складу са законом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин