Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11803 од 02.10.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Расписује се Конкурс за пријем у радни однос на одређено време, и то:

I ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИОЦА

 • доктор медицине/лекар на специјализацији из рaдијационе онкологије на одређено време у трајању до 3 месеца за Х нож Клинике за неурохирургију

Услови за радно места доктор медицине/лекар на специјализацији:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, одобрена (волонтерска) специјализација из радијационе онкологије; лиценца

 

II ДИПЛОМИРАН ФИЗИЧАР/ФИЗИКОХЕМИЧАР на одређено време у трајању у трајању до 3 месеца за Х нож Клинике за неурохирургију – 2 ИЗВРШИОЦА

Услови за радно местодипломираног физичара/физикохемичара:

 • НајмањеVII/1 степен стручне спреме, завршенодговарајући факултет

 

III ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИОЦА

 • 2 радиолошка техничара у радиологији са вишом стручном спремом на одређено време, због потребе посла у трајању од 3 месеца за Х нож Клинике за неурохирургију;
 • 2 радиолошка техничара у радиотерапији са вишом стручном спремом на одређено време, због потребе посла, у трајању од 3 месеца за Х нож Клинике за неурохирургију;

Услови за радно место радиолошког техничара са вишом стручном спремом:

 • Најмање VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

IV ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 10 ИЗВРШИЛАЦА

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време, због потребе посла у трајању од 3 месеца за Х нож Клинике за неурохирургију;
 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време, због потребе посла, у трајању од 3 месеца за Клинику за инфективне и тропске болести;
 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време, због потребе посла, у трајању од 3 месеца за Клинику за ОРЛ и МФХ;
 • 1 педијатријска сестра са средњом стручном спремом, на одређено време, због потребе посла, у трајању од 3 месеца за Клинику за ОРЛ и МФХ;

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

V ИНЖЕЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ – 1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време у трајању до 3 месеца за Х нож Клинике за неурохирургију

Услови за радно место:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен електротехнички факултет, знање рада на рачунару

 

VI АДМИНИСТРАТОР ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА – 1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца за Х нож Клинике за неурохирургију

Услови за радно место:

 • Најмање VI/1 стручне спреме одговарајућег смера

VII СПРЕМАЧ – 1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за Х нож Клинике за неурохирургију

Услови: Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • доказ о одобреној (волонтерској) специјализацији
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
проф. др Милика Ашанин