Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца за 3 виша радиолошка техничара и 4 медицинске сестре

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11855 од 03.10.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Расписује се Конкурс за пријем у радни однос на одређено време, и то:

I ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИОЦА

  • 3 радиолошка техничара са вишом стручном спремом, на одређено време, због потребе посла у трајању од 3 месеца за Центар за радиологију и МР;

Услови за радно место радиолошког техничара са вишом стручном спремом:

  • Најмање VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

II ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИОЦА

  • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време, због потребе посла, у трајању од 3 месеца за Клинику за неурохирургију;

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са средњом сручном спремом:

  • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
проф. др Милика Ашанин