Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13805 од 16.112018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ– 15 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за психијатрију

 • 1 лекара специјалисту психијатрије на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 2 доктора медицине/специјалисте одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

III за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

IV За Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 1 лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом или анестезиологије и интензивне терапије на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад
 • 4 доктора медицине/специјалисте одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

V за Службу за патохистологију

 • 1 доктор медицине/лекар на специјализацији одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за алергологију и имунологију

 • 1 доктор медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

VII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 доктора медицине на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад
 • 1 доктора медицине/специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до три месеца

VIII за Клинику за неурохирургију за Х – нож

 • 1 доктор медицине на одређено време у трајању до 3 месеца

Услови за радно место доктора медицине/специјалисте одговарајуће гране медицине:

 • НајмањеVII/1 степен стручне спреме, положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине (за лекаре специјалисте), положен стручни испит

IX за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

 • 1 дипломирани фармацеут на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен Фармацеутски факултет, положен стручни испит

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИОЦА

I за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

 • 1 радиолошки техничарса вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 1 медицинска сестра/техничар - инструментара општег смера са вишом стручном спремом за рад у операционој сали, на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови за радно место радиолошког техничара, медицинске сестре/ техничара, са вишом стручном спремом:

 • VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

III за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремомна одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за Одсек за трансфузиону медицину

Услови за радно место медицинске сестре/ техничара са вишом стручном спремом у Одсеку за трансфузиону медицину:

 • Најмање V степен стручне спреме општег смера, познавање интраоперативног спашавања крви и положен стручни испит

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 88 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

II Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру
 • 2 медицинске сестре/техничара - инструментара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Операционом блоку Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за рад у Одељењу за трансплантацију органа у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар
 • 6 медицинских сестара /техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу за неуротрауматологију – (неурохируршко Е одељење) Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

III за Клинику за нефрологију

 • 5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

IV за Клинику за очне болести

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца
 • 2 медицинске сестре/техничара - инструментра, општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у операционој сали

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца
 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у гастроентеролошкој амбуланти пријемно тријажне службе Клинике за ургентну интерну медицину Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар.

VII за Клинику за васкуларну хирургију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VIII за Клинику за хематологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

IX за Клинику за кардиохирургију

 • 2 медицинскe сестрe/техничара oпштег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

X за Центар за медицинску биохемију

 • 1 лабораторијски техничарса средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

XI за Клинику за дерматовенерологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца
 • 1 педијатријска сестра са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XII за Клинику за алергологију и имунологију

 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XIII за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 3 медицинске сестре/техничара гинеколошко-акушерског смера са средњом стручном спремомна одређено време због портебе посла у трајању до 3 месеца
 • 2 педијатријске сестре са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XIV Клиника за психијатрију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XVI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 2 медицинскe сестре/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца
 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

XVII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 медицинска сестра /техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

XVIII за Клинику за пулмологију

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XIX за Клинику за кардиологију

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређеновреме због потребе посла у трајању до 3 месеца

XX за Клинику за дигестивну хирургију - I хируршка

 • 5 медицинских сестара/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца
 • 2 медицинске сестре/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Клиници за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања

XXI за Клинику за грудну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

XXII за Клинику за урологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XXIII за Клинику за неурохирургију

 • 6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца за обављање послова у Одељењу за неуротрауматологију (шок „Е“) у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар
 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца за обављање послова у неурохируршкој амбуланти Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

XXIV за Клинику за неурологију

 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ - 26 ИЗВРШИЛАЦА

За Службу за правне послове

I СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ - 1 ИЗВРШИЛАЦ за Службу за правне послове за рад на одређено време због потребе посла у трајању од три месеца

Услови: VII/1 степен стручне спреме

II РЕФЕРЕНТ ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ - 1 ИЗВРШИЛАЦ за Службу за правне послове за Одељење радних односа, на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: IVстепен стручне спреме

За Службу за економско финансијске послове

III СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР - 1 ИЗВРШИЛАЦ  на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: VII/1 степен стручне спреме, познавање рада на рачунару, радно искуство у здравственим установама на пословима везаним за рад софтверског и хардверског пакета у здравственим установама

IV ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК – 1 ИЗВРШИЛАЦ за рад у Одељењу за фактурисање здравствених услуга Службе за економско финансијске послове на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: VI степен стручне спреме, познавање рада на рачунару, радно искуство на пословима фактурисања и контроле фактура у здравству

V ФАКТУРИСТА-ОПЕРАТЕР - 1 ИЗВРШИЛАЦ у Одељењу за фактурисање здравствених услуга Службе за економско финансијске послове на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару, радно искуство у пословима фактурисања у здравственим установамa

За Службу за техничке и друге послове

VI ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК - 1 ИЗВРШИЛАЦ за рад на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен Правни факултет

VII ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР - 1 ИЗВРШИЛАЦ за рад на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: IV степен стручне спреме

VIII ТЕХНИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА- 1 ИЗВРШИЛАЦ на одређено време, због потребе посла до 3 месеца за Службу за техничке и друге послове

Услови: III степен стручне спреме техничко-технолошке машинске струке

Технички радници са нижом стручном спремом

IX ПЕРАЧ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА -3 ИЗВРШИOЦА на одређено време због потребе посла у трајањудо 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

X ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА – 5 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

XI СПРЕМАЧ - 10 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике/сараднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте и биохемичаре специјалисте )
 • уверење о положеном правосудном испиту
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин