Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 13806 oд16.11.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС 112-01-1095/2018-02 од 03.10.2018.године о Закључку 51 Број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-886/2018-02 од 02.10.2018. године о Закључку 51 број 112-7259/2018 од 27.07.2018. и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-979/2018-02 од 3.10.2018 о Закључку 51 бр 112-8075/2018 од 28.08.2018. годинe Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

ЗДРАВСТВЕНE РАДНИKE СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 14 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 2 лекара специјалистe ургентне медицине за потребе Пријемно тријажне службе Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

III за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 2 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине

IV Центар за нуклеарну медицину

 • 1 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине

V за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршку клинику

 • 1 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине

VI за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

VII за Клинику за пулмологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

VIII за Служба за патохистологију

 • 1 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине

IX за Пејсмејкер центар

 • 1 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине

X за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине

XI за Клинику за кардиохирургију

 • 2 доктора медицине или специјалисте одговарајуће гране медицине

Услови:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, a за лекаре специјалисте положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине

ДИПЛОМИРАНОГ ФАРМАЦЕУТА – 2 ИЗВРШИOЦА

I за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

 • 2 дипломиранa фармацеутa

Услови за радно место дипломираног фармацеута:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Фармацеутски факултет, положен стручни испит.

ЗДРАВСТВЕНE РАДНИKE СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИOЦА    

I Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију

 • 3 физиотерапеутска техничара са вишом стручном спремом

Услови: најмање VI степен стручне спреме одговарајућег смера, положен стручни испит

 

ЗДРАВСТВЕНE РАДНИKE СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 47 ИЗВРШИЛАЦА:

I Клинику за гинекологију и акушерство

 • 2 педијатријске сестре са средњом стручном спремом
 • 2 гинеколошко - акушерске сестре са средњом стручном спремом

II за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

III за Клиника за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

IV Клиника за психијатрију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

V за Клинику за пулмологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VI за Клинику за нефрологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

VII за Клинику за хематологију

 • 2 медицинске сестре/техничарa општег смера са средњом стручном спремом

VIII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

IX за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

X за Клинику за кардиохирургију

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XI за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ

 • 5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XII за Клинику за кардиологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XIII за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом

XIV за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XV за Клинику за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XVI за Клинику за грудну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XVII Центар за поликлиничку делатност - Поликлиника

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XVIII Центар за медицинску биохемију

 • 2 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом

XIX за Клинику за неурохирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XX за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

Услови:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

  

НЕМЕДИЦИНСКE РАДНИКE СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ:

I За Службу за правне послове

 • 1 самостални стручни сарадник

Услови: VII/1 степен стручне спреме

ТЕХНИЧКE РАДНИKE СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА:

 • 5 спремача за Службу за техничке и друге послове

Услови:

Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате који конкуришу са средњом стручном спремом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Предност ће имати кандидати који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин