Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време НХК

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13807 од 16.11.2018. године, а складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-886/2018-02 од 02.10.2018. године о Закључку 51 број 112-7259/2018 од 27.07.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7.8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр.1/15)

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимана неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

 

I здравствени радници са високом стручном спремом – 1 извршилац и то:

 • 1 доктора медицине за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела-Х нож Клинике за неурохирургију

Услови за радно место:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит

II   за немедицинског техничког радника са високом стручном спремом – 1   извршилац и то:

 • 1 инжењер инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела-Х нож Клинике за неурохирургију

Услови за радно место:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Електротехнички факултет, знање рада на рачунару

III за немедицинског техничког радника са вишом стручном спремом – 1 извршилац и то:

 • 1 администратор подршке корисницима информационих система и технологија за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела-Х нож Клинике за неурохирургију

Услови за радно место:

 • Најмање VI/1 стручне спреме одговарајућег смера

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
проф. др Милика Ашанин