Kонкурс за пријем у радни односна одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 1536 од 05.02.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни односна одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 9 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 доктора медицине / лекараспецијалисте одговарајуће гране медицинена одређено време утрајању до 3 месеца

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 1 доктора медицине / специјалисте одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца за Одељење интернистичке интензивне неге.
 • 2 доктора медицине / 2 доктора медицине на специјализацији на одређено време у трајању до 3 месеца у Одељењу за трансплантацију органа Клинике за ургентну хирургију

III за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 доктор медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца за потребе Центра за ендокрину хирургију

IV за Клинику за алергологију

 • 1 доктора медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленот до његовог повратка на рад

V за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 лекар специјалиста гинекологије и акушерства на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад
 • 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

VI за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 1 лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом или из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови за радно место доктора медицине / специјалисте одговарајуће гране медицине:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине (за лекаре специјалисте), положен стручни испит.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА

I за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

 • 1 дијететичар нутрициониста са вишом стручном спремом, на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

II за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 2 медицинске сестре / техничара општег смера са вишом стручном спремом на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

III за Клинику за дигестивну хирургију – Прву хируршку клинику

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад а за рад у операционој сали - инструментар

Услови за радно место  медицинске сестре/ техничара, са вишом стручном спремом:

 • VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

IV за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 лабораторијски техничар са вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за Одсек за трансфузиону медицину

Услови за радно местолабораторијског техничара са вишом стручном спремом у Одсеку за трансфузиону медицину:

 • Најмање V степен стручне спреме одговарајућег смера, познавање интраоперативног спашавања крви и положен стручни испит.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 41 ИЗВРШИОЦ:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 медицинскасестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

II Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар

 • 1 медицинскa сестрa/техничар - инструментара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Операционом блоку Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру
 • 1 медицинскa сестара /техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу за неуротрауматологију – (неурохируршко Е одељење) Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

III за Клинику за нефрологију

 • 1 медицинскa сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

IV за Клинику за очне болести

 • 1 медицинскесестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за рад у операционој сали – инструментаркa, на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 2 медицинскесестре/техничараопштег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VII за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VIII за Клинику за хематологију

 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца

IX за Клинику за алергологију и имунологију

 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

X за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XI за Клинику за пулмологију

 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XII за Пејсмејкер центар

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XIII за Клинику за урологију

 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XIV за Клинику за неурохирургију

 • 4 медицинске сестре /техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за обављање послова у Одељењу за неуротрауматологију (шок „Е“) у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар
 • 1 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца за обављање послова у Неурохируршкој амбуланти Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

XV за Клинику за дигестивну хирургију - I хируршка

 • 1 медицинскa сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Клиници за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања
 • 1 медицинска сестра/ техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

XVI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XVII за Клинику за неурологију

 • 3 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца

XVIII за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

 • 2  фармацеутска техничара са средњом стручном спремомна одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка на рад

XIX за Клинику за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

 • 1 медицинскa сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одсеку за аудиологију и вестибулологију

XX за Клинику за кардиологију

 • 3 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе послау трајању до 3 месеца за рад у Служби ургентне кардиологије у Ургентном центру.

XXI за Центар за медицинску биохемију

 • 3 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

XXII за Службу за патохистологију

 • 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови за радно место медицинске сестре/техничаре и лабораторијске техничаре са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ - 15 ИЗВРШИЛАЦА

За Службу за правне послове

 • I САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК - 1 ИЗВРШИЛАЦ за Службу за правне послове за рад на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад.

Услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен Правни факултет, положен правосудни испит.

За Службу за техничке и друге послове

 • II РЕФЕРЕНТ ЗА ФТО И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗОП-а - 2 ИЗВРШИОЦА за рад на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: IV степен стручне спреме

 • III ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА – 1 ИЗВРШИЛАЦ за рад на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Најмање III степен стручне спреме, возачка дозвола Б и Ц категорије

 • IV Електричар – 1 ИЗВРШИЛАЦ

Услови: III степен стручне спреме одговарајућег смера

Технички радници са нижом стручном спремом

 • V РАДНИК У ГАРДЕРОБИ – 1 ИЗВРШИЛАЦна одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца за потребе Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

Услови: Завршена основна школа..

 • VI ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА – 4 ИЗВРШИОЦА на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

 • VII СПРЕМАЧ - 5 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

 Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике/сараднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте и биохемичаре специјалисте )
 • оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту (за дипл. правника)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Кандидати за радно место референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да ради заснивања радног односа доставе оверену фотокопију лиценце за вршење послова приватног обезбеђења у складу са законом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин