Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 1537 oд 05.02.2019. године, а Обавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1551/2018-02 које је Клинички центар Србије примо дана 18.01.2019 године под бројем 549 о Закључку број 51 Број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године; Обавештења Министарства здравља РС бр. 112-01-1436/2018-02 о Закључку 51 број 112-11582/2018 од 30.11.2018 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 9 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 1 лекара специјалисту одговарајуће гране медицине
 • 1 доктора медицине/ лекара на специјализацији из пластичне и реконструктивне хирургије

II за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 1 доктора медицине / специјалисту одговарајуће гране медицине

III за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 доктора медицине / доктор меидицине на специјализацији из гинекологије и акушерства  

IV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 1 доктора медицине / доктор медицине на специјализацији из одговарајуће гране медицине

V за Клинику за неурохирургију

 • 1 доктора медицине специјалисту у радиотерапији за Одељење за стереотаксичну радиохирургију целог тела – Х нож

VI за Клинику за кардиологију

 • 1 доктора медицине / доктор медицине на специјализацији из одговарајуће гране медицине

VII за Клинику за оториноларингологију и МФ хирургију

 • 1 доктора медицине / доктор медицине на специјализацији из одговарајуће гране медицине
 • 1 лекара специјалисту оториноларингологије

Услови:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит a за лекаре специјалисте , положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине.

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Клинику за оториноларингологију и МФ хирургију

 • 1 дипломирани дефектолог – сурдо смер

Услови:

 • Завршен одговарајући факултет, сурдо смер и положен стручни испит за здравственог сарадника

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 38 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за неурохирургију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

II за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 2 гинеколошко-акушерскe сестре са средњом стручном спремом
 • 2 педијатријске сестре са средњом стручном спремом
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

III за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

IV за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка

 • 4 медицинске сестре/техничаре општег смера са средњом стручном спремом за рад у Клиници за дигестивну хирургију
 • 1 медицинска сестра/ техничар општег смера са средњом стручном спремом за рад у Клиници за ургентну хирургију – Ургентни центар

V за Клинику за грудну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VI за Центар за медицинску биохемију

 • 2 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом

VII за Клинику за хематологију

 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VIII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

IX за Клинику за неурологију

 • 4 медицинске сестре/техничаре општег смера са средњом стручном спремом

X за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ

 • 5 медицинских сестара /техничара општег смера са средњом стручном спремом
 • 1 медицинска сестра/ техничар санитарног смера са средњом стручном спремом за рад на пријему болесника у Одсеку за пријем и отпуст болесника.

XI за Клинику за кардиохирургију

 • 1 медицинскa сестрa/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XII за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 4 медицинске сестаре / техничара општег смера са средњом стручном спремом

XIII за Клинику за психијатрију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XIV за Клинику за очне болести

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XV за Пејсмејкер центар

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XVI за Службу за микробиологију

 • 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом

Услови:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

ТЕХНИЧКИ РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИОЦА:

За Службу за техничке и друге послове:

 • I 1 магационер

Услов: III степен стручне спреме

 • II 1 руковаоц машинском обрадом за Одсек производње и дистрибуције топлотне енергије

Услов: III степен стручне спреме машинске струке

 • III 1 техничар   на одржавању котлова високог притиска на погонско говриво мазут у Одсеку за  производњу и дистрибуцију топлотне енергије

Услов: III степен стручне спреме техничке струке, положен испит за АТК

ТЕХНИЧКИ РАДНИК СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИОЦА:

 • 3 спремача за Службу за техничке и друге послове

Услови: Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате који конкуришу са средњом стручном спремом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • за техничара на одржавању котлова за Службу за техничке и друге послове доставити уверење о положеном испиту за АТК
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин