Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за једног референтa за ФТО и оперативне послове ЗОП-а

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 3007 oд 05.03.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

За Службу за техничке и друге послове

I РЕФЕРЕНТ ЗА ФТО И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗОП-а - 1 ИЗВРШИЛАЦ за рад на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: IV степен стручне спреме, поседовање лиценце за вршење послова приватног обезбеђења у складу са законом

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
  • оверену фотокопију лиценце за вршење послова приватног обезбеђења у складу са законом
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

Опис послова за радно место је утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин