Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 5576 од 15.04. 2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 13 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за грудну хирургију

 • 1 доктора медицине на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца

II за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 доктора медицине на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца

III за Клинику за урологију

 • 1 доктора медицине на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца

IV За Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

 • 1 лекара специјалисту хигијене исхране на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца

V за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 1 доктора медицине на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за неурологију

 • 1 доктора медицине на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца

VII за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

 • 1 доктора медицине / специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време, због потребе посла, у трајању до три месецa

VIII за Клинику за неурохирургију

 • 1 докторa медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

IX за Службу за микробиологију

 • 1 доктора медицине / специјалисте микробиологије са паразитологијом на одређено време, због потребе посла, у трајању до 3 месеца

X за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 докторa медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца за Амбулантно поликлиничко одељење са кабинетом за ултрасонографску дијагностику

XI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 1 доктора медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

XII Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

 • 1 доктора медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

XIII за Службу за патохистологију

 • 1 доктора медицине / специјалисте одговарајуће гране медицине на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Најмање VII/1 степен стручне спреме, положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине (за лекаре специјалисте), положен стручни испит

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Клинику за хематологију

 • 1 дипломирани биолог, на одређено време због потребе посла, у трајању до 3 месеца

Услови: VII/1 степен стручне спреме, завршен Биолошки факултет, положен стручни испит

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 8 ИЗВРШИЛАЦА

I за Цeнтар за медицинску биохемију

 • 1 лабораторијски техничар - трансфузиста са вишом стручном спремом – најмање V степен стручне спреме, на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

 • 2 дијететичара нутриционистe са вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла, у трајању до 3 месеца

III за Клинику за пулмологију

 • 2 медицинске сестре/ техничара општег смера са вишом стручном спремом на одређено време   због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

IV за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 2 гинеколошко акушерске сестре са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад
 • 1 педијатријска сестра са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови за радно место медицинске сестре/ техничара са вишом стручном спремом:

 • VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Услови за радно место лабораторијског техничара са вишом стручном спремом:

 • Најмање V степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 35 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 3 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу неурохирургије Клинике за ургентну хирургију у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру
 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије II Центра за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар
 • 1 медицинскa сестара / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Одељењу ургентне неурологије у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентном центру

III за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

IV за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време, због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

V за Пејсмејкер центар

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за психијатрију

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VII Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 3 медицинске сестра / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

VIII за Клинику за хематологију

 • 3 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

IX за Клинику за кардиохирургију

 • 3 медицинскe сестрe/техничара oпштег смера са средњом стручном спремом, на одређено време у трајању до 3 месеца

X за Клинику за оториноларингологију и МФ хирургију

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом,на одређено време у трајању до 3 месеца

XI за Клинику за дерматовенерологију

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XII за Клинику за кардиологију

 • 3 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XIII за Клинику за пулмологију

 • 3 медицинске сестре / техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XIV за Клинику за грудну хирургију

 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

XV за Клинику за дигестивну хирургију - I хируршка

 • 5 медицинских сестара / техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3месеца
 • 1 медицинска сестра / техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за рад у Операционом блоку са централном стерилизацијом а за рад на стерилизацији

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ - 11 ИЗВРШИЛАЦА

За Службу за економско финансијске послове

I ФАКТУРИСТА-ОПЕРАТЕР - 2 ИЗВРШИOЦA у Одељењу за фактурисање здравствених услуга Службе за економско финансијске послове на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару

За Службу за техничке и друге послове

Технички радници са нижом стручном спремом

I ПОМОЋНИ РАДНИК НА НЕЗИ БОЛЕСНИКА – 4 ИЗВРШИOЦА на одређено време, због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

II СПРЕМАЧ - 5 ИЗВРШИЛАЦА на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике/сараднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин