Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 8117 од 10.06.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом или ради замене у складу са позитивним прописима и и то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ– 2 ИЗВРШИОЦА

I у Центру за анестезиологију и реаниматологију

 • 1 лекар специјалиста анестезиологије,реаниматологије и интензивне терапије на одређено време ради замене привремено одсутногзапосленог до његовог повратка на рад

II у Центру за нуклеарну медицину

 • 1 доктор медицине/лекар на специјализацији, на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

Услови: Најмање VII/1степен стручне спреме, завршен Медицински факултет,положен стручни испит, положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине (за лекара специјалисту)

ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИОЦ

I за Клинику за психијатрију

 • 1 дипломирани психолог-специјалиста медицинске психологијена одређено време ради замене привремено одсутногзапосленог до његовог повратка на рад

Услови: VII/2 степен стручне спреме, завршен Филозофски факултет (одсек за психологију), положен специјалистички испит из медицинске психологије

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИОЦА

I за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 виши лабораторијски техничар,на одређеновремерадизамене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад
 • 1 виша педијатријска сестра,на одређено времеради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ–3 ИЗВРШИОЦА:

I за Клинику за ОРЛ и МФХ

 • 1 медицинска сестра/техничар инструментар општег смера са средњом стручном спремом на одређено времеради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II у Центру за анестезиологију и реаниматологију

 • 2 медицинске сестре/техничара анестетичаропштег смера са средњом стручном спремом на одређено времеради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад

Услови: IV степен стручне спреме одговарајућег смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин