Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време X нож

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 8195 од 10.06.2019. године, а у складу саОбавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1551/2018-02 које је Клинички центар Србије примо дана 18.01.2019 године под бројем 549 о Закључку 51 Број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

ЗДРАВСТВЕНОГ РАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИОЦ:

I за Клинику за неурохирургију

  • 1 лекар специјалиста радиологије или лекар специјалиста радијационе онкологије за потребе Центра за стереотаксичну радиохирургију целог тела - Х нож Клинике за неурохирургију

Услови:

VII/2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен  специјалистички испит из радиологије или радијационе онкологије

Одлуком в.д. директора бр. 3773 од 15.03.2019. године у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца, изабран је један здравствени радник са високом стручном спремом и то лекар специјалиста у радиотерапији за Клинику за неурохирургијуза Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела – Х нож, a по конкурсу објављеном дана 05.02.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање, а дана 08.02.2019. године на на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

Како исти није засновао радни однос из оправданих разлога, понавља се конкурс за наведено радно место.

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивања радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин