Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 1 инжењера одржавања за гамма книфе и 1 архивара медицинске документације

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14952 од 04.11.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ЗДРАВСТВЕНОГ САРАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИОЦ

I за Клинику за неурохирургију

  • 1 инжењер одржавања, дипломирани инжењер електротехнике за рад у Одељењу стереотаксичне радионеурохирургије – gamma knife на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место здравственог сарадника:

  • VII/1 степен стручне спреме, завршен Електротехнички факултет

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИОЦ:

I за Клинику за гинекологију и акушерство

  • 1 архивар медицинске документације на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно местоархивара са средњом стручном спремом:

  • III или IV степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин