Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике и административно техничке раднике

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14951 од 04.11.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИОЦА

I за Клинику за пулмологију

 • 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за интензивну негу пулмолошких болесника
 • 1 лекар специјалиста интерне медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за функционалну дијагностику плућа

Услови за радно место доктора медицине:

 • Најмање VII/1 степен стручне спреме, за лекара специјалисту VII/2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине (за лекаре специјалисте).

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИОЦА:

I за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 виша медицинска сестра/техничар општег смера, са завршеном средњом школом смер педијатријска сестра на одређено време ради замене привремено одсутне запослене до њеног повратка на рад за Одељење интензивне неонаталне неге

II за Клинику за урологију

 • 1 виша медицинска сестра/техничар – инструментар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у ОП блоку

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са вишом сручном спремом:

 • VI степен стручне спреме медицинске струке општег смера, положен стручни испит и за вишу медицинску сестру са завршеном средњом школом-педијатријски смер оверена диплома средње школе као доказ о завршеном педијатријском смеру.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 53 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

II за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

III за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у ОП блоку Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Служби ортопедије, трауматологије и микрохирургије Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење интензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење за трансплатацију органа Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

IV за Клинику за алергологију и имунологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

V за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 2 гинеколошко-акушерскe сестре са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 2 педијатријскe сестрe са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VII за Клинику за пулмологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VIII за Клинику за кардиологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Стационар 1, Одељења за клиничко испитивање и лечење артеријске хипертензије и њених компликација

IX за Клинику за урологију

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одељење трансплатационе урологије у Ургентном центру

X за Клинику за хематологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XI за Клинику за неурохирургију

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XII за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XIII за Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

 • 5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XIV за Клинику за нефрологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XV за Клинику за неурологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XVI за Пејсмејкер центар

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XVII за Клинику за васкуларну и ендоваскуларну хирургију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XVIII за Клинику за кардиохирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу опште неге

XIX за Службу за патохистологију

 • 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Стручном тиму за хепато-билио-панкреатичну патологију у Одељењу дигестивне абдоминалне и ургентне патологије Сектора за хируршку (клиничку патологију)

Услови за радно место медицинске сестре/техничара општег снера, гинеколошко-акушерске сестре, педијатријске сестре и лабораторијског техничара са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИОЦ:

I за Службу за техничке и друге послове

 • 1 шеф магацина са високом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одсек централни магацин

Услови за радно место шефа магацина са високом стручном сппремом:

 • VII степен стручне спреме Економског или Факултета друштвеног смера.

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 5 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Службу за техничке и друге послове

 • 5 спремача на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место спремача:

 • Завршена основна школа.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Tек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин