Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 965 од 22.01.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.01.2020. године о Закључку 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године и Обавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1583/2019-02 од 27.12.2019. године о Закључку 51 број 112-13106/2019 од 26.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИKЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 18 ИЗВРШИЛАЦА:

I   за Клинику за пулмологију

 • 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

II за Клинику за хематологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

III за Пејсмејкер центар

 • 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

IV за Службу за микробиологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

V за Службу за организацију, планирање, социјалну медицину и медицинску информатику

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

VI за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

VII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

VIII за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

IX за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

X за Центар за нуклеарну медицину

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

XI за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

XII за Клинику за дигестивну хирургију- I хируршка

 • 2 доктора медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

XIII за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине

Услови:

Најмање VII/1степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, а за лекаре специјалисте положен специјалистички испит.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ -20 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за неурохирургију

 • 2 медицинске сестре/техничар општег смера са средњом стручном спремом

II за Клинику за дигестивну хирургију-I Хируршка

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

III за Клинику за ОРЛ и МФХ

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

IV за Клинику за урологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

V за Клинику за нефрологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VI за Клинику за хематологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 2 медицинске сестре/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VIII за Клинику за ендокринологију,дијабетес и болести метаболизма

 • 3 медицинске сестре/техничар општег смера са средњом стручном спремом

IX за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-УЦ

 • 3 медицинске сестре/техничар општег смера са средњом стручном спремом

X за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 2 медицинске сестре/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XI за Клинику за кардиологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XII за Клинику за васкуларну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XIII за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

Услови:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

ТЕХНИЧКE РАДНИKE СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ - 50 ИЗВРШИЛАЦА

I за Службу за техничке и друге послове

 • 30 спремача са нижом стручном спремом

Услови:

 • Завршена основна школа, I степен стручне спреме

II за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

 • 20 сервирки са нижом стручном спремом

Услови:

 • Завршена основна школа, II степен стручне спреме

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту ( за кандидате здравствене раднике )
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж
 • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за радна места су утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидат, здравствени радник који будe изабран по овом конкурсу дужaн je да, ради заснивања радног односа, достави оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа

Рок за подношење пријава истиче15-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
проф.др Милика Ашанин