Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 4556 од 18.03.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ - 50 ИЗВРШИОЦА:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 10 доктора медицине/лекара специјалиста на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

II за Клинику за пулмологију

 • 20 доктора медицине/лекара специјалиста на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

III за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 20 доктора медицине/лекара специјалиста на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место доктора медицине:

 • Најмање VII-1степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит

Уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе се следећа документа:

 • кратка пословна биографија,
 • копија дипломе о завшреној школи са којом конкуришу (оригинал дипломе на увид) или оверену копију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу,
 • копија уверења о положеном стручном испиту (оригинал уверења на увид) или оверену копију уверења о положеном стручном испиту,
 • копија уверења о положеном специјалистичком испиту (оригинал на увид) или оверену копију уверења о положеном специјалистичком испиту.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ ИЛИ ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 185 ИЗВРШИЛАЦА:

За Клинички центар Србије

 • 185 медицинских сестара / техничара општег смера са средњом или вишом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место медицинске сестре/техничара општег смера са средњом или вишом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит (за здравствене раднике са средњом стручном спремом), односно VI степен стручне спреме медицинске струке и положен стручни испит (за здравствене раднике са вишом стручном спремом).

Уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе се следећа документа:

 • кратка пословна биографија,
 • копија дипломе о завшреној школи са којом конкуришу (оригинал дипломе на увид) или оверену копију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу,
 • копија уверења о положеном стручном испиту (оригинал уверења на увид) или оверену копију уверења о положеном стручном испиту.

ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ (спремачи и транспортни радници) – 50 ИЗВРШИЛАЦА

За Клинички центар Србије

 • 50 помоћних радника на нези болесника на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место помоћног техничког радника: завршена основна школа.

Уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе се следећа документа:

 • кратка пословна биографија,
 • копија дипломе о завшреној школи са којом конкуришу (оригинал дипломе на увид) или оверену копију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу.

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Tек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава истиче8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин