Конкурс за пријем здравственог радника и сарадника у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 8801 од 25.06. 2020. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца у складу са позитивним прописима и то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –1 ИЗВРШИЛАЦ

I За Службу за микробиологију

  • 1 доктор медицине или специјалиста микробиологије са паразитологијом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: за доктора медицине или специјалисту микробиологије са паразитологијом VII степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит, за специјалисту микробиологје са паразитологијом VII-2 степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера, положен стручни испит и положен специјалистички испит

ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИОЦА

II За Службу за микробиологију

  • 2 биолога – молекуларни биолог на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: дипломирани биолог VII-1 степен стручне спреме, стеченовисоко образовањена студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству
  • оверено уверење о положеном специјалистичком испиту (за лекаре специјалисте)

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената и у обавези су да у пријави наведу за која радна места конкуришу.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава истиче8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин