Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 9536 од 07.07.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-221-1/2020-02 од 09.03.2020. године о Закључку 51 бр 112-1390/2020 oд 14.02.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. годинеКомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

ЗДРАВСТВЕНE РАДНИKE СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ:

I за Клинику за урологију

 • 1 доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца

Услови: Најмање VII-1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, за лекаре специјалисте VII-2 степен стручне спреме, уверење о положеном специјалистичком испиту и положен стручни испит

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ - 10 ИЗВРШИЛАЦА

I за Клинику за очне болести

 • 2 медицинске сестаре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

II за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 3 медицинске сестаре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

III за Клинику за неурологију

 • 1 медицинска сестара/техничар општег смера са средњом стручном спремом

IV за Клинику за ОРЛ и МФХ

 • 1 медицинска сестара/техничар општег смера са средњом стручном спремом

V за Клинику за алергологију и имунологију

 • 1 медицинска сестара/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VI за Кллинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 медицинска сестара/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 1 медицинска сестара/техничар општег смера са средњом стручном спремом

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанства од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту (за лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу,уколико кандидат има радни стаж
 • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ ЗА ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Описи послова за радна местасу утврђена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр. 2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници који буду изабран по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава истиче8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
проф. др Милика Ашанин