Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време X нож

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 8195 од 10.06.2019. године, а у складу саОбавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1551/2018-02 које је Клинички центар Србије примо дана 18.01.2019 године под бројем 549 о Закључку 51 Број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 8116 од 10.06.2019. године,а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-46/2019-02 од 25.03.2019. године Закључку 51 бр. 112-655/2019 од 25.01.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимана неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 8117 од 10.06.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом или ради замене у складу са позитивним прописима и и то за:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 16.04.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 19.04.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 7226 oд 23.05.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад примљени следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 15.04.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 16.04.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 17.04.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 7054 oд 21.05.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 6 здравствених радника са високом стручном спремом, 9 здравствени радника са средњом стручном спремом и 1 немедицинског техничког радника са високом стручном спремом изабрани су следећи кандидати, и то:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време – Очна клиника

По основу конкурса објављеног дана 15.04.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 16.04.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 17.04.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 7053 oд 21.05.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 1 здравственог радника са средњом стручном спремом са инвалидитетом изабран је следећи кандидат, и то:

Опширније...

Обавештење o пријему у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 22.03.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 26.03.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.6104 oд 23.04.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад примљени следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 5576 од 15.04. 2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време Министарства здравља РС бр. 112-01-886/2018-02 од 02.10.2018 о Закључку 51 бр 112-7259/2018 од 27.07.2018 године, Обавештењем бр. 112-01-1551/2018-02 које је Клинички центар Србије примо дана 18.01.2019 године под бројем 549 о Закључку број 51 Број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године; Обавештења Министарства здравља РС бр. 112-01-1095/2018-02 од 3.10.2018 о Закључку 51 бр 112-9085/2018 од 26.09.2018. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос особе са инвалидитетом на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 5575 oд 15. 04. 2019. године, а у складу са чланом 4а став 1. тачка 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“ бр. 113 од 2013.године )и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима  за запошљавање особе са инвалидитетом која се запошљава под општим условима а у складу са прописима који уерђују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Још чланака...

  1. Обавештење о избору једног референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а
  2. Конкурса за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом, административног и техничког радника
  3. Резултати конкурса за пријем здравствених радника са високом стручном спремом у радни однос на одређено време
  4. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време здравствених радника са високом стручном спремом
  5. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време
  6. Резултати конкурса за пријем у радни одос на неодређено време здравствених радника са вишом и средњом стручном спемом
  7. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за једног референтa за ФТО и оперативне послове ЗОП-а
  8. Обавештења о пријему у радни однос на неодређено време техничких радника
  9. Обавештења о пријему у радни однос на одређено време техничких радника
  10. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време