Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 5623 од 10.04.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време за потребе Клинике за инфективне и тропске болести

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и Националне службе за запошљавање дана 12.03.2020. године, а дана 13.03.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 4657 oд 20.03.2020.године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца због потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), а у поступку реализације конкурса примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време-Клиника за инфективне и тропске болести

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 12.03.2020. године, а дана 13.03.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 4802oд 24.03.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца због потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), а у поступку реализације конкурса примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Kонкурс за 1 лекара специјалисту анестезиологије ради замене привремено одсутног запосленог

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.5607 од 09.04.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 4556 од 18.03.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ - 50 ИЗВРШИОЦА:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 4134 од 12.03.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 4163 од12.03.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 22.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 23.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3842 oд 06.03.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 18 здравствених радника са високом стручном спремом, 20 здравствених радника са средњом стручном спремом и 50 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 03.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 06.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и  на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.1740  oд  05.02.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 3 здравствена радника са високом стручном спремом и 2 здравствена радника са вишом односно високом струковном школом здравствене струке  изабрани  следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 03.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије а дана 06.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 1741 oд 05.02.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутног запосленог за 5 здравствених радника са високом стручном спремом, 4 здравствена радника са вишом стручном спремом, 18 здравствених радника са средњом стручном спремом и 28 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...