Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 18142 од 31.12.2019. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 18.12.2019. године о Закључку 51 број: 112-11888/2019 од 27.11.2019. годинеКомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за техничког радника са вишом стручном спремом – 1 извршилац

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 16796 од 06.12.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време - шеф магацина

По основу конкурса објављеног дана 05.11.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 08.11.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да Одлуком в.д. директора бр. 16729 oд 05.12.2019. године, није изабран ниједан кандидат за радно место шефа магацина за Одсек централни магацин у Служби за техничке и друге послове обзиром да пријављени кандидат није у потпуности одговорио потребама наведеног радног места.

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време - архивар мед. документације

По основу конкурса објављеног дана 05.11.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање, а дана 08.11.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком В.Д. директора бр. 16395 oд 29.11.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 1 административног радника са средњом стручном спремом изабран следећи кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 05.11.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 08.11.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 16731 oд 05.12.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутног запосленог за 1 здравственог радника са високом стручном спремом, 1 здравственог радника са вишом стручном спремом, 53 здравствена радника са средњом стручном спремом и 5 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време за лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом

По основу конкурса објављеног дана 05.11.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 06.11.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 16732 oд 05.12.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 1 здравственог радника са високом стручном спремом изабран следећи кандидат:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике и административно техничке раднике

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14951 од 04.11.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за 1 здравственог радника са високом стручном спремом

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за 1 здравственог радника са високом стручном спремомКомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 1 инжењера одржавања за гамма книфе и 1 архивара медицинске документације

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14952 од 04.11.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем техничких радника на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 02.10.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 03.10.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 04.10.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14689 од 30.10.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 20 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...