Обавештење о избору једног референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а

По основу конкурса који је објављен дана 05.03.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 06.03.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 4569 oд 28.03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљен следећи кандидат, и то:

Опширније...

Конкурса за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом, административног и техничког радника

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 4228 од 22.03.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни односна одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем здравствених радника са високом стручном спремом у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 05.02.2019. године, а дана 11.02.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3772 oд 15.03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време здравствених радника са високом стручном спремом

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 05.02.2019. године, а дана 08.02.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3773 oд 15.03.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 9 здравствених радника са високом стручном спремом и 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом изабрани су следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 05.02.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 11.02.2019. на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 3508 oд 13 .03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад примљени следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни одос на неодређено време здравствених радника са вишом и средњом стручном спемом

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 05.02.2019. године, а дана 08.02.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3507 oд 13.03.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 38 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани су следећи кандидати, и то:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за једног референтa за ФТО и оперативне послове ЗОП-а

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 3007 oд 05.03.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Обавештења о пријему у радни однос на неодређено време техничких радника

По основу конкурса објављеног дана 05.02.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 08.02.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора број 2961 од 04.03.2019. у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Обавештења о пријему у радни однос на одређено време техничких радника

По основу конкурса који је објављен дана 05.02.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 11.02.2019. на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 2962 oд 04.03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 1537 oд 05.02.2019. године, а Обавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1551/2018-02 које је Клинички центар Србије примо дана 18.01.2019 године под бројем 549 о Закључку број 51 Број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године; Обавештења Министарства здравља РС бр. 112-01-1436/2018-02 о Закључку 51 број 112-11582/2018 од 30.11.2018 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Још чланака...

  1. Kонкурс за пријем у радни односна одређено време
  2. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време здравствених радника са високом, вишом и средњом стручном спремом и административно техничких радника са високом, вишом, средњом и нижом стручном спремом
  3. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време здравствених радника са високом, вишом и средњом стручном спремом и техничких радника са нижом стручном спремом
  4. Резултате конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела - X нож
  5. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време НХК
  6. Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време
  7. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  8. Обавештење о избору кнадиданта за пријем у радни однос на одређено време за 3 виша радиолошка техничара и 4 здравствена радника са средњом стручном спремом
  9. Обавештење о резултатима конкурса за пријем у радни однос на одређено време
  10. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време за 8 здравствених радника са високом стручном спремом, 1 молекуларног биолога, 10 помоћних радника и 10 спремача