Конкурс за пријем администартивних радника у стални радни однос

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 6775 од 13.05.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1382/2019-02 од 05.11.2019. године о Закључку 51 бр: 112-10873/2019 oд 30.10.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-221-1/2020-02 од 09.03.2020. године о Закључку 51 бр: 112-1390/2020 oд 14.02.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем здравстевних радника у стални радни однос

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 6776 од 13.05.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-710/2019-02 од 04.06.2019. године о Закључку 51 бр: 112-5283/2019 oд 29.05.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-979/2018-02 од 03.10.2018. године о Закључку 51 бр: 112-8075/2018 oд 28.08.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-221-1/2020-02 од 09.03.2020. године о Закључку 51 бр: 112-1390/2020 од 14.02.2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7.,8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених радника у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 6774 од 13.05.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије, на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља РС дана 10.04.2020. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр.6381 oд 30.04.2020. године, у радни однос на одређено време у трајању до три месеца због привремено повећаног обима посла а ради потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), у поступку реализације конкурса примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време-доктори, мед. сестре и техничари, помоћни радници и спремачи

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 18.03.2020. године, а дана 23.03.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6160 oд 24.04.2020. године, у радни однос на одређено време у трајању до три месеца због привремено повећаног обима посла а ради потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), у поступку реализације конкурса примљени су следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурс на одређено време ради замене одсутног запосленог - специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 09.04.2020. године, а дана 10.04.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да je Одлуком в.д. директора бр. 6133 oд 24.04.2020.године, у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад примљен je здравствени радник са високом стручном спремом, лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије и то

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 5623 од 10.04.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време за потребе Клинике за инфективне и тропске болести

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и Националне службе за запошљавање дана 12.03.2020. године, а дана 13.03.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 4657 oд 20.03.2020.године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца због потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), а у поступку реализације конкурса примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време-Клиника за инфективне и тропске болести

По основу конкурса који је објављен на интернет страници Клиничког центра Србије и Националне службе за запошљавање дана 12.03.2020. године, а дана 13.03.2020. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 4802oд 24.03.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца због потребе хитног запошљавања услед настале ситуације која је проглашена Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2бр. 53-2281/2020 од 10.03.2020. године („Сл. гл. РС“, број 23/2020), а у поступку реализације конкурса примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Kонкурс за 1 лекара специјалисту анестезиологије ради замене привремено одсутног запосленог

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.5607 од 09.04.2020. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...