Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 4163 од12.03.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.03.2020. године о Закључку 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 22.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 23.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 3842 oд 06.03.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 18 здравствених радника са високом стручном спремом, 20 здравствених радника са средњом стручном спремом и 50 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 03.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 06.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и  на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.1740  oд  05.02.2020. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 3 здравствена радника са високом стручном спремом и 2 здравствена радника са вишом односно високом струковном школом здравствене струке  изабрани  следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 03.01.2020. године на интернет страници Клиничког центра Србије а дана 06.01.2020. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 1741 oд 05.02.2020. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутног запосленог за 5 здравствених радника са високом стручном спремом, 4 здравствена радника са вишом стручном спремом, 18 здравствених радника са средњом стручном спремом и 28 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 965 од 22.01.2020. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 10.01.2020. године о Закључку 51 број: 112-12863/2019 од 20.12.2019. године и Обавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1583/2019-02 од 27.12.2019. године о Закључку 51 број 112-13106/2019 од 26.12.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/19),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса за 1 техничког радника - шеф одсека

По основу конкурса објављеног дана 06.12.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 12.12.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да Одлуком в.д. директора бр. 250 од 10.01.2020. године, у радни однос на одређено време за 1 техничког радника са вишом стручном спремом није изабран ниједан кандидат.

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 18143 од 31.12.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 18142 од 31.12.2019. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-1518/2019-02 од 18.12.2019. године о Закључку 51 број: 112-11888/2019 од 27.11.2019. годинеКомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за техничког радника са вишом стручном спремом – 1 извршилац

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 16796 од 06.12.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време - шеф магацина

По основу конкурса објављеног дана 05.11.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 08.11.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да Одлуком в.д. директора бр. 16729 oд 05.12.2019. године, није изабран ниједан кандидат за радно место шефа магацина за Одсек централни магацин у Служби за техничке и друге послове обзиром да пријављени кандидат није у потпуности одговорио потребама наведеног радног места.

Опширније...