Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за 1 здравственог радника са високом стручном спремом

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време за 1 здравственог радника са високом стручном спремомКомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 1 инжењера одржавања за гамма книфе и 1 архивара медицинске документације

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 14952 од 04.11.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем техничких радника на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 02.10.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 03.10.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 04.10.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14689 од 30.10.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 20 техничких радника са нижом стручном спремом изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 11.09.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 16.09.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13748 oд 09.10.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла или ради замене привремено одсутног запосленог за 1 здравственог радника са високом стручном спремом и 23 здравствена радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...

Обавештење о пријему машинског инжињера

По основу конкурса објављеног дана 11.09.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 11.09.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 16.09.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да je Одлуком в.д.директора бр. 13672 oд 08.10.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла за 1 машинског инжењера са VI степеном стручне спреме изабран следећи кандидат:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна одређено време за техничкe радниke

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13488 од 02.10.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни односна одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односједног машинског инжењера на одређено време због привремено повећаног обима посла

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 12476 од 11.09.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 12475 од 11.09.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 08.08.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 09.08.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 13.08.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 12346 oд 06.09.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла или ради замене привремено одсутног запосленог за 8 здравствених радника са високом стручном спремом, 2 здравствена радника са вишом стручном спремом и 22 здравствена радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...

Резулатати конкурса за Х нож за Клинику за неурохирургију

По основу конкурса објављеног дана 08.08.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, a дана 09.08.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр. 12014 oд 30.08.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом изабран следећи кандидат:

Опширније...