Резултати конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 5 здравствених радника са вишом стручном спремом и 14 здравствених радника са средњом стручном спремом

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 13.09.2018. године, дана 14.09.2018. године на интернет страници НСЗ, а 17.09.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12148 oд 10.10.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса з апријем у радни однос на неодређено време за 2 физичара и 1 медицинску сестру/техничара

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 13.09.2018. године, на сајту НСЗ дана 14.09.2018. године, а дана 17.09.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12147 oд 10.10.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца за 3 виша радиолошка техничара и 4 медицинске сестре

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11855 од 03.10.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Расписује се Конкурс за пријем у радни однос на одређено време, и то:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11803 од 02.10.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Расписује се Конкурс за пријем у радни однос на одређено време, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању до 3 месеца за 1 лекара специјалисту интерне медицине за Клинику за гинекологију и акушерство

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 31.08.2018. године и сајту НСЗ, а дана 05.09.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 11672 oд 27.09.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца изабран следећи кандидат:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време за пријем 2 здравствена сарадника са високом стручном спремом и 1 здравственог радника са средњом стручном спремом

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 11029 oд 12.09.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00597/2018-02 од 24.07.2018. године о Закључку 51 Број 112-4955/2018 од 31.05.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Kaдровским планом за Клинички центар Србије за 2018 годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за 8 лекара, 1 молекуларног биолога, 2 више медицинске сестре, 3 ВРТ, 14 здравствених радника са средњом стручном спремом, 10 спремача и 10 помоћних радника у здравству

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11030 од 12.09.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем 2 више медицинске сестре и једног дипломираног правника на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 01.08.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 02.08.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да се Одлуком в.д. директора бр. 10821 од 06.09.2018. године, у радни однос на одређено времезбог замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на раду Клинички центар Србије, примаjу се 2 медицинске сестре/техничари са вишом стручном спремом, и то:

Опширније...

Резултати Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за 3 доктора медицине, 1 дипломираног физичара 2 виша радиолошка техничара 2 медицинске сестре за Клинику за неурохирургију

По основу конкурса објављеног дана 01.08.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 02.08.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 10820 од 06.09.2018. године у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примају се следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време 4 доктора медицине, 45 медицинских сестара и 3 спремача

По основу конкурса објављеног дана 01.08.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 02.08.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 10822 од 06.09.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примају се следећи кандидати:

Опширније...

Још чланака...

  1. Конкурс за пријем једног лекара специјалисте интерне медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца за потребе Клинике за гинекологију и акушерство
  2. Обавештење о резултату конкурса за пријем једног лекара специјалисте интерне медицине на неодређено време за потребе Клинике за гинекологију и акушерство
  3. Резултати конкурса за пријем 30 спремача у радни однос на одређено време
  4. Конкурс за пријем здравствених и техничких радника на неодређено време
  5. Конкурс за пријем у радни однос здравствених радника на неодређено време за потребе Клинике за неурохиругију
  6. Конкурс за пријем 2 више медицинске сестре и једног дипломираног правника на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог
  7. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 1 магационера, 18 помоћних радника на нези болесника и 26 спремача
  8. Конкурс за пријем у радни однос 30 спремача на одређено време
  9. Обавестење о пријему кандидата у радни однос на одредјено време за 14 доктора медицине, 1дипл. фармацеута, 3 медицинске сестре са вишом стручном спемом, 43 медицинске сестре са средњом стручном спремом,3 референта за ФТО, 1 магационера,1 телефонисту, 1 во
  10. Обавештење о пријему кандидата у радни однос на неодређено време по Конкурсу за пријема на неодређено време 19 здравствених радника са високом стручном спремом и 29 здравствених радника са средњом стручном спремом.