Kонкурс за пријем у радни односједног машинског инжењера на одређено време због привремено повећаног обима посла

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 12476 од 11.09.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 12475 од 11.09.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 08.08.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 09.08.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 13.08.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 12346 oд 06.09.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла или ради замене привремено одсутног запосленог за 8 здравствених радника са високом стручном спремом, 2 здравствена радника са вишом стручном спремом и 22 здравствена радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

Опширније...

Резулатати конкурса за Х нож за Клинику за неурохирургију

По основу конкурса објављеног дана 08.08.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, a дана 09.08.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр. 12014 oд 30.08.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом изабран следећи кандидат:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла

По основу конкурса објављеног дана 24.07.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.07.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 11475 oд 16.08.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом, 3 здравствена радника са вишом стручном спремом, 22 здравствена радника са средњом стручном спремом и 15 администартивних и техничких радника за Клинички центар Србије, примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време ради замене привремено одустних запослених

По основу конкурса објављеног дана 24.07.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.07.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 11474 oд 16.08.2019. године, у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за 5 здравствених радника са вишом стручном спремом и 7 здравствених радника са средњом стручном спремом у Клинички центар Србије, примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11105 од 08.08.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време једног физичара/физикохемичара

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.11106. oд 08.08.2019. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-710/2019-02 од 01.07.2019. године о Закључку 51 Број 112-5283/2019 од 29.05.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено времеса пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Пријем у радни однос на одређено време - замене

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 10305 од 23.07.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/2018),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и и то за:

Опширније...

Пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 10304 од 23.07.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/2018),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни односна одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...