Конкурс за пријем у радни однос на одређено време једног лекара специјалисте

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 3286 од 16.03.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 2302 oд 26.02.2018. године, а складу са Закључком 51 Број 112-11613/2017 од 28.11.2017. године и Закључком 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месецаза:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 2301 од 26.02.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одредјено за 1 возача сан.возила, 1 руковаоца котла на гас, 5 референата ФТО и оперативне послове ЗОП-а, 2 радника на одржавању хигијене и прању лаб.посуђа, 10 спремача и 10 сервирки

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.12.2017. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 25.12.2017. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 1104 oд 31.01.2018. године

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 5 мед. сестара/техничара са вишом школом и за 43 мед. сестара/техничара са средњом школом

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 20.12.2017. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 25.12.2017. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр.1106 oд 31.01.2018. године у радни однос на одређено време за радна места здравствених радника са вишом или средњом стручном спремом – 48 извршилаца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 15 лекараи 1 дипл. фармацеута

По основу конкурса објављеног дана 20.12.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.12.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 1107 од 31.01.2018. године, у радни однос на одређено време за 15 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине и 1 дипломираног фармацеута, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за 2 лекара

По основу конкурса објављеног дана 20.12.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.12.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 1105 од 31.01.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 2 здравственa радника са високом стручном спремом, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15741 од 20.12.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос 2 здравствена радника са високом сручном спремом

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 15739 oд 20.12.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-7287/2017 од 01.08.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и сагласности Министраства здравља РС бр. 112-01-976/2017-02 од 25.08.2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за лекаре, дипл.фармацеуте и биохемичаре, медицнске сестре/техничаре и дипл.инжењера

По основу конкурса објавЉеног 09.10.2017.године на интернет страници КЦС, 10.10.2017.године на интернет страници НСЗ и12.10.2017. године на интернет страници Министарства здравЉа РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора Клиничког центра Србије бр.14313 од 17.11.2017. године, у радни однос на одређено време за радн места 12 здравствених радника са високом стручном спремом, 14 здравствених радника са вишом / средњом стручном спремом и једног дипломираног инжењера електротехнике изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Још чланака...

  1. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за лекаре, систем инжењера, спремаче и транспортне раднике
  2. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време медицинске сестре/техничари
  3. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време – спремачи
  4. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  5. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  6. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - магационер, спремачи, сервирке, кројач и манипулант
  7. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари
  8. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - лекар и дипл. фармацеут
  9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време до три месеца за три докотра медицине
  10. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време