Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време здравствених радника са високом, вишом и средњом стручном спремом и административно техничких радника са високом, вишом, средњом и нижом стручном спремом

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 16.11.2018. године, а дана 19.11.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 16027 oд 26.12.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца, тј ради замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад за потребе организационих јединица Клиничког центра Србије, примају се и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време здравствених радника са високом, вишом и средњом стручном спремом и техничких радника са нижом стручном спремом

По основу конкурса објављеног дана 16.11.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 19.11.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д.Директора број 16025 од 26.12.2018. у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примају се следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултате конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела - X нож

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 16.11.2018. године, a дана 19.11.2018. године на интернет страници НСЗ и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 16026 oд 26.12.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца за потребе Клинике за неурохирургију КЦС, примају се и то за :

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време НХК

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13807 од 16.11.2018. године, а складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-886/2018-02 од 02.10.2018. године о Закључку 51 број 112-7259/2018 од 27.07.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7.8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр.1/15)

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимана неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 13806 oд16.11.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС 112-01-1095/2018-02 од 03.10.2018.године о Закључку 51 Број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-886/2018-02 од 02.10.2018. године о Закључку 51 број 112-7259/2018 од 27.07.2018. и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-979/2018-02 од 3.10.2018 о Закључку 51 бр 112-8075/2018 од 28.08.2018. годинe Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13805 од 16.112018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Обавештење о избору кнадиданта за пријем у радни однос на одређено време за 3 виша радиолошка техничара и 4 здравствена радника са средњом стручном спремом

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 04.10.2018. године, a дана 05.10.2018. године на интернет страници НСЗ и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13315/1 oд 06.11.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за потребе ОЈ КЦС, примају се и то:

I 3 здравствена радника са вишом стручном спремом за потребе Центра за радиологију и МР, и то:

 • Јана Блажек, струковни медицински радиолог,
 • Милош Михајловић, струковни медицински радиолог,
 • Александра Стојановић, струковни медицински радиолог

II 4 здравствена радника са средњом стручном спремом за потребе Клинике за неурохирургију, и то:

 • Љиљана Филиповић, медицинска сестра општег смера,
 • Милица Петричевић, медицинска сестра , општег смера
 • Марија Крничан, медицинска сестра општег смера,
 • Милица Трбојевић Петровић, медицинска сестра општег смера.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин

Обавештење о резултатима конкурса за пријем у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 02.10.2018. године, a дана 03.10.2018. године на интернет страници НСЗ и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13316/1 oд 06.11.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за потребе ОЈ КЦС, примају се и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време за 8 здравствених радника са високом стручном спремом, 1 молекуларног биолога, 10 помоћних радника и 10 спремача

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 13.09.2018. године, дана 14.09.2018. године на интернет страници НСЗ, а 17.09.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12727 oд 23.10.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 5 здравствених радника са вишом стручном спремом и 14 здравствених радника са средњом стручном спремом

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 13.09.2018. године, дана 14.09.2018. године на интернет страници НСЗ, а 17.09.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12148 oд 10.10.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Још чланака...

 1. Резултати конкурса з апријем у радни однос на неодређено време за 2 физичара и 1 медицинску сестру/техничара
 2. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца за 3 виша радиолошка техничара и 4 медицинске сестре
 3. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца
 4. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању до 3 месеца за 1 лекара специјалисту интерне медицине за Клинику за гинекологију и акушерство
 5. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време за пријем 2 здравствена сарадника са високом стручном спремом и 1 здравственог радника са средњом стручном спремом
 6. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за 8 лекара, 1 молекуларног биолога, 2 више медицинске сестре, 3 ВРТ, 14 здравствених радника са средњом стручном спремом, 10 спремача и 10 помоћних радника у здравству
 7. Резултати конкурса за пријем 2 више медицинске сестре и једног дипломираног правника на одређено време
 8. Резултати Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за 3 доктора медицине, 1 дипломираног физичара 2 виша радиолошка техничара 2 медицинске сестре за Клинику за неурохирургију
 9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време 4 доктора медицине, 45 медицинских сестара и 3 спремача
 10. Конкурс за пријем једног лекара специјалисте интерне медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца за потребе Клинике за гинекологију и акушерство