Пријем у радни однос на одређено време - замене

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 10305 од 23.07.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/2018),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и и то за:

Опширније...

Пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 10304 од 23.07.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/2018),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни односна одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 10.06.2019. године, а 11.06.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 9587oд 09.07.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка за 2 здравствена радника са високом стручном спремом,1 здравственог сарадника са високом стручном спремом, 2 здравствена радника са вишом стручном спремом и 3 здравствена радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати и то:

Опширније...

Резултати конкурса за 10.06

По основу конкурса објављеног дана 10.06.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 10.06.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 11.06.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 9588 oд 09.07.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 10 здравствених радника са високом стручном спремом и 28 здравствених радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за X нож

По основу конкурса објављеног дана 10.06.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 11.06.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 11.06.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр. 9589 oд 09.07.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 1 здравственог радника са високом стручном спремом изабран следећи кандидат:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време X нож

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 8195 од 10.06.2019. године, а у складу саОбавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1551/2018-02 које је Клинички центар Србије примо дана 18.01.2019 године под бројем 549 о Закључку 51 Број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 8116 од 10.06.2019. године,а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-46/2019-02 од 25.03.2019. године Закључку 51 бр. 112-655/2019 од 25.01.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимана неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 8117 од 10.06.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом или ради замене у складу са позитивним прописима и и то за:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 16.04.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 19.04.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 7226 oд 23.05.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад примљени следећи кандидати:

Опширније...

Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време

По основу конкурса објављеног дана 15.04.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 16.04.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање, а дана 17.04.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 7054 oд 21.05.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за 6 здравствених радника са високом стручном спремом, 9 здравствени радника са средњом стручном спремом и 1 немедицинског техничког радника са високом стручном спремом изабрани су следећи кандидати, и то:

Опширније...

Још чланака...

  1. Обавештење о пријему у радни однос на неодређено време – Очна клиника
  2. Обавештење o пријему у радни однос на одређено време
  3. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  4. Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  5. Kонкурс за пријем у радни однос особе са инвалидитетом на неодређено време
  6. Обавештење о избору једног референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а
  7. Конкурса за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом, административног и техничког радника
  8. Резултати конкурса за пријем здравствених радника са високом стручном спремом у радни однос на одређено време
  9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време здравствених радника са високом стручном спремом
  10. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време