Резултати конкурса за пријем сестара/техничара на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3938 oд 30.03.2018 .године у радни однос на одређено време, због потребе посла на период до три месеца, или ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Клинички центар Србије примају се следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем 1 монтера грејања, 10 спремача, 2 сервирке и 1 перача лаб. посуђа на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године, а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3937 oд 30.03.2018. године у радни однос на одређено време, због потребе посла на период до три месеца, у Клинички центар Србије примају се следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем 32 медицинске сестре/техничара на неодређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3939 oд 30.03.2018. године у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од три месеца за 32 здравствена радника са средњом стручном спремом у Клинички центар Србије, примају се следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време једног лекара специјалисте

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 3286 од 16.03.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 2302 oд 26.02.2018. године, а складу са Закључком 51 Број 112-11613/2017 од 28.11.2017. године и Закључком 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месецаза:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 2301 од 26.02.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одредјено за 1 возача сан.возила, 1 руковаоца котла на гас, 5 референата ФТО и оперативне послове ЗОП-а, 2 радника на одржавању хигијене и прању лаб.посуђа, 10 спремача и 10 сервирки

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.12.2017. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 25.12.2017. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 1104 oд 31.01.2018. године

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 5 мед. сестара/техничара са вишом школом и за 43 мед. сестара/техничара са средњом школом

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 20.12.2017. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 25.12.2017. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр.1106 oд 31.01.2018. године у радни однос на одређено време за радна места здравствених радника са вишом или средњом стручном спремом – 48 извршилаца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 15 лекараи 1 дипл. фармацеута

По основу конкурса објављеног дана 20.12.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.12.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 1107 од 31.01.2018. године, у радни однос на одређено време за 15 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине и 1 дипломираног фармацеута, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за 2 лекара

По основу конкурса објављеног дана 20.12.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.12.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 1105 од 31.01.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 2 здравственa радника са високом стручном спремом, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Још чланака...

  1. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  2. Конкурс за пријем у радни однос 2 здравствена радника са високом сручном спремом
  3. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за лекаре, дипл.фармацеуте и биохемичаре, медицнске сестре/техничаре и дипл.инжењера
  4. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за лекаре, систем инжењера, спремаче и транспортне раднике
  5. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време медицинске сестре/техничари
  6. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време – спремачи
  7. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  8. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - магационер, спремачи, сервирке, кројач и манипулант
  10. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари