Конкурс за пријем 2 више медицинске сестре и једног дипломираног правника на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. ­­­­ 9264 од 27.07.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 1 магационера, 18 помоћних радника на нези болесника и 26 спремача

По основу конкурса који је објављен дана 04.07.2018. године на интернет страници КЦС на интернет страници НСЗ и на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 9060 oд 25.07.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос 30 спремача на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 8775 од 19.07.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Обавестење о пријему кандидата у радни однос на одредјено време за 14 доктора медицине, 1дипл. фармацеута, 3 медицинске сестре са вишом стручном спемом, 43 медицинске сестре са средњом стручном спремом,3 референта за ФТО, 1 магационера,1 телефонисту, 1 во

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 31.05.2018. године, дана 01.06.2018. године на интернет страници НСЗ, а 06.06. 2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8510 oд 13.07.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Обавештење о пријему кандидата у радни однос на неодређено време по Конкурсу за пријема на неодређено време 19 здравствених радника са високом стручном спремом и 29 здравствених радника са средњом стручном спремом.

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 31.05.2018. године, на сајту НСЗ дана 01.06.2018. године, а дана 06.06.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8509 oд 13.07.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.­­­ 7735од 26.06.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 6680 од 30.05.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 6681 oд 30.05.2018. године, а складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00526/2018-02 од 07.05.2018. године о Закључку 51 Број 112-3878/2018 од 25.04.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем лекара на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 24.04.2018. године, а 25.04.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6422 oд 24.05.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог за 5 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем медицинских сестара и техничара на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 24.04.2018. године, а 25.04.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6423 oд 24.05.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог, и то:

Опширније...

Још чланака...

  1. Резултати конкурса за пријем радиолошких техничара на неодређено време
  2. Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 5 радиолошких техничара са вишом школом
  3. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом
  4. Резултати конкурса за пријем лекара и здравствених сарадника на одређено време
  5. Резултати конкурса за пријем једног лекара специјалисте на одређено време
  6. Резултати конкурса за пријем сестара/техничара на одређено време
  7. Резултати конкурса за пријем 1 монтера грејања, 10 спремача, 2 сервирке и 1 перача лаб. посуђа на одређено време
  8. Резултати конкурса за пријем 32 медицинске сестре/техничара на неодређено време
  9. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време једног лекара специјалисте
  10. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време