Акредитација

Процес акредитације

1. Уговарање акредитације

Уговор о акредитацији број Р1-60-02 је потписан дана 25.04.2018. године. Потребан материјал и усмене инструкције за процес самооцењивања је испоручен здравственој установи 25.09.2018. године године.

2. Самооцењивање

У Клиници за ОРЛ и МФХ Универзитетског клиничког центра Србије је у периоду од 25.09.2018. године до 15.03.2019. године урађен процес самооцењивања. Поступак самооцењивања реализован је поштујући обавезе Агенције у поступку самооцењивања из члана 7 и члана 19 Уговора о акредитацији.У процесу самооцењивања учествовало је осам тимова који су бројали од осам до десет чланова. У тимовима су били заступљени запослени свих нивоа образовања и свих нивоа одговорности у датој служби. Сваки тим је имао вођу тима за самооцењивање који су били одговорни за рад тимова и комуникацију са координатором за акредитацију.

Тим за самооцењивање је био састављен од:

Координатор за акредитацију:

Проф.др Милован Димитријевић
Спец.стриковна сестра Тања Ердељановић

Вође тимова за самооцењивање:

  1. Проф.др Ненад Арсовић
  2. Проф.др Милован Димитријевић
  3. Доц.др Љиљана Чворовић
  4. Доц.др Бојан Павловић
  5. Доц.др Зоран Дудварски
  6. Доц.др Александар Тривић
  7. Асс.др Ана Јотић
  8. Асс.др Миљан Фолић

Оцењивањем су обухваћени следећи сетови стандарда:

Поглавља стандарда Ознаке
Лечење пацијената-Опште одредбе ЛП
Операциона сала ОС
Интензивна нега ИН
Животна средина ЖС
Људски ресурси ЉР
Управљање информацијама УИ
Руковођење РУ
Едукација ЕДУ

Извештај о самоцењивању је достављен Агенцији дана 15.03.2019. године под бројем Р1-60-03/2019.

3. Спољашње оцењивање

Акредитацијска посета спољашњих оцењивача је почела 06.11.2019. године и трајала је два дана. У процес спољашњег оцењивања је било укључено четири спољашња оцењивача. Спољашњи оцењивачи су податке самооцењивања добили од Агенције за акредитацију 35 дана пре акредитацијске посете. Након завршетка акредитацијске посете Спољашни оцењивачи су доставили извештај о спољашњем оцењивању дана 25.11.2019. године под бројем Р1-60-06/2019.

На основу процентуалне заступљености добијених оцена, директор Агенције је на основу члана 199. Закона о здравственој заштити и члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа, других правних лица и приватне праксе, донео решење о акредитацији Клиници за ОРЛ и МФХ Клиничког центра Србије на максимални период од 7 година.