Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 8116 од 10.06.2019. године,а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-46/2019-02 од 25.03.2019. године Закључку 51 бр. 112-655/2019 од 25.01.2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимана неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

ЗДРАВСТВЕНE РАДНИKE СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 10 ИЗВРШИЛАЦА:

I   за Клинику за кардиохиругију

 • 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

II за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

III за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине

IV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине

V за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

 • 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине за Одељење Хепатологије II у Клиници за гастроентерологију и хепатологију

VII за Клинику за кардиологију

 • 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

Услови:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит, a за лекаре специјалисте положен специјалистички испит из одговарајуће гране медицине.

ЗДРАВСТВЕНE РАДНИKE СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 28 ИЗВРШИЛАЦА:

I за Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију

 • 2 физитерапеутска техничара са средњом стручном спремом

II за Клинику за кардиологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

III за Клинику за кардиохирургију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

IV за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

V за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 2 гинеколошко-акушерске сестре са средњом стручном спремом

VI за Клинику за неурологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

VII за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 3 медицинске сестре-техничара анестетичара општег смера са средњом стручном спремом

VIII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за Центар за ендокрину хирургију Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

IX за Клинику за хематологију

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

X за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XI за Клинику за неурохирургију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

XII за Клинику за дигестивну хирургију – Прва хируршка

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом
 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за потребе Клинике за ургентну хирургију при Клиници за дигестивну хирургију-Прва хируршка

XIII за Клинику за очне болести

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

XIV за Клинику за нефрологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за потребе Одељења за трансплатацију бубрега Клинике за нефрологију

XV за Центар за нуклеарну медицину

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

Услови:

IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате који конкуришу са средњом стручном спремом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д.ДИРЕКТОР
KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф.др Милика Ашанин