Пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 10304 од 23.07.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/2018),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни односна одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ЗДРАВСТВЕНОГ САРАДНИКА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 1 ИЗВРШИЛАЦ

I за Клинику гинекологију и акушерство

 • 1 ембриолог на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место ембриолога:

 • VII2/VII1 степен стручне спреме, завршени Биолошки факултет или Медицински факултет или Ветеринарски факултет или Стоматолошки факултет, оверена фотокопија доказа о положеном предмету из биологије анималних ћелија

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИОЦА

I за Центар за радиологију и МР

 • 3 виша радиолошка техничара, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место вишег радиолошког техничара:

 • VI степен стручне спреме, Виша медицинска школа-смера виши радиолошки техничар или Висока здравствена школа струковних студија – смер струковни медицински радиолог и положен стручни испит.

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 22 ИЗВРШИОЦА:

I за Клинику за гинекологију и акушерство:

 • 2 гинеколошко-акушерске сестреса средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

II за Клинику за ендокрину хирургију, дијабетес и болести метаболизма:

 • 1 медицинска сестра/техничаропштег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Центар за ендокрину хирургију

III за Центар за анестезиологију и реаниматологију:

 • 5 медицинских сестара/техничара анестетичара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

IV за Клинику за кардиохирургију:

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

V за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - УЦ:

 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Одељење интензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру
 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за Службу ургентне кардиологије, Коронарна интензивна нега „Б“ Клинике за ургентну интерну медицину у Ургентном центру

VI за Клинику за дигестивну хирургију - I хируршка:

 • 4 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VII за Клинку за васкуларну хирургију:

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VIII за Клинику за дерматовенерологију:

 • 1 педијатријска сестраса средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у тајању до 3 месеца
 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

IX Служба за фармацеутску делатност и снабдевање:

 • 1 фармацеутски техничар са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

X за Клинику за хематологију:

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

XI за Клинику за очне болести:

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови за радно место медицинске сестре/техничаре, гинеколошко-акушерске сестре, фармацеутске техничаре и педијатријске сестре са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ РАДНИКЕ – 15 ИЗВРШИОЦА

I за Јавне набавке

 • Дипломирани еконимиста - 2 извршиоца на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: VII1 степен стручне спреме, завршен Економски факултет.

 • Дипломирани правник -1 извршиоц на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: VII1 степен стручне спреме, завршен Правни факултет.

 • Референт набавки -1 извршиоц на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови:IV степен стручне спреме.

II за Службу за техничке и друге послове

 • Шеф одсека централног магацина -1 извршиоц на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: VII1 степен стручне спреме Економског или Факултета друштвеног смера.

 • Систем администратор у Одељењу информационо-комуникационих технологија -1 извршиоц на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: VI степен стручне спреме техничког смера

 • Референт за ФТО и оперативне послове ЗОП-а -1 извршиоц на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: IV степен стручне спреме

 • Телефониста -1 извршиоц на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: III степен стручне спреме

Технички радници са нижом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у тајању до 3 месеца и то за:

I за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране

 • Сервирке - 3 извршиоца на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

II за Службу за техничке и друге послове

 • Спремачи – 4 извршиоца на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

Услови: Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришуоверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате који конкуришу са средњом стручном спремом)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.Тек након доношења наведених докумената могуће је заснивање радног односа.

Кандидати за радно место референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да ради заснивања радног односа доставе оверену фотокопију лиценце за вршење послова приватног обезбеђења у складу са законом.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин