Обавештење о резултату конкурса за пријем једног лекара специјалисте интерне медицине на неодређено време за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

По основу конкурса објављеног дана 01.08.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 02.08.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да Одлуком в.д. директора бр. 10592 од 31.08.2018. године, за радно место једног лекара специјалисте интерне медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца за потребе Клинике за гинекологију и акушерство није извршен избор кандидата јер се на расписани конкурс није јавио ниједан кандидат.

Опширније...

Резултати конкурса за пријем 30 спремача у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 19.07.2018. године на интернет страници КЦС на интернет страници НСЗ a 23.7.2018. на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 9410 oд 31.07.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених и техничких радника на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 9263 oд 27.07.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00597/2018-02 од 24.07.2018. године о Закључку 51 Број 112-4955/2018 од 31.05.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос здравствених радника на неодређено време за потребе Клинике за неурохиругију

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 9265 oд27.07.2018. године, а складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00723/2018-02 од 24.07.2018. године о Закључку 51 Број 112-6160/2018 од 28.06.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Конкурс за пријем 2 више медицинске сестре и једног дипломираног правника на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. ­­­­ 9264 од 27.07.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 1 магационера, 18 помоћних радника на нези болесника и 26 спремача

По основу конкурса који је објављен дана 04.07.2018. године на интернет страници КЦС на интернет страници НСЗ и на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 9060 oд 25.07.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос 30 спремача на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 8775 од 19.07.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Обавестење о пријему кандидата у радни однос на одредјено време за 14 доктора медицине, 1дипл. фармацеута, 3 медицинске сестре са вишом стручном спемом, 43 медицинске сестре са средњом стручном спремом,3 референта за ФТО, 1 магационера,1 телефонисту, 1 во

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 31.05.2018. године, дана 01.06.2018. године на интернет страници НСЗ, а 06.06. 2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8510 oд 13.07.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Обавештење о пријему кандидата у радни однос на неодређено време по Конкурсу за пријема на неодређено време 19 здравствених радника са високом стручном спремом и 29 здравствених радника са средњом стручном спремом.

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 31.05.2018. године, на сајту НСЗ дана 01.06.2018. године, а дана 06.06.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 8509 oд 13.07.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр.­­­ 7735од 26.06.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр. 1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...