Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр .5027 од 23.04.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем лекара и здравствених сарадника на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 26.02.2018. године, а 28.02.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр . 4304 oд 10.04.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад провремено одсутног запосленог за 1 молекуларног биолога и 1 дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара-специјалисту медицинске биохемије за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма и 14 доктора медицине или лекара специјалиста одговарајуће гране медицине за остале ОЈ КЦС, примљениследећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем једног лекара специјалисте на одређено време

По основу конкурса који је објављеног на интернет страници КЦС дана 16.03.2018. године, а дана 19.03.2018. године на интернет страници НСЗ и Министарства здравља РС и у складу са Одлуком В.Д. Директора КЦС бр. 4303 од 10.04.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 1 лекара специјалисту одговарајуће гране медицине за Центар за анестезиологију и реаниматологију, примљен је кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем сестара/техничара на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3938 oд 30.03.2018 .године у радни однос на одређено време, због потребе посла на период до три месеца, или ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Клинички центар Србије примају се следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем 1 монтера грејања, 10 спремача, 2 сервирке и 1 перача лаб. посуђа на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године, а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3937 oд 30.03.2018. године у радни однос на одређено време, због потребе посла на период до три месеца, у Клинички центар Србије примају се следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем 32 медицинске сестре/техничара на неодређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3939 oд 30.03.2018. године у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од три месеца за 32 здравствена радника са средњом стручном спремом у Клинички центар Србије, примају се следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на одређено време једног лекара специјалисте

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 3286 од 16.03.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 2302 oд 26.02.2018. године, а складу са Закључком 51 Број 112-11613/2017 од 28.11.2017. године и Закључком 51 број 112-859/2018 од 30.01.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месецаза:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 2301 од 26.02.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одредјено за 1 возача сан.возила, 1 руковаоца котла на гас, 5 референата ФТО и оперативне послове ЗОП-а, 2 радника на одржавању хигијене и прању лаб.посуђа, 10 спремача и 10 сервирки

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.12.2017. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 25.12.2017. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 1104 oд 31.01.2018. године

Опширније...

Још чланака...

  1. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 5 мед. сестара/техничара са вишом школом и за 43 мед. сестара/техничара са средњом школом
  2. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 15 лекараи 1 дипл. фармацеута
  3. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за 2 лекара
  4. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  5. Конкурс за пријем у радни однос 2 здравствена радника са високом сручном спремом
  6. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за лекаре, дипл.фармацеуте и биохемичаре, медицнске сестре/техничаре и дипл.инжењера
  7. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за лекаре, систем инжењера, спремаче и транспортне раднике
  8. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време медицинске сестре/техничари
  9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време – спремачи
  10. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време