Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању до 3 месеца за 1 лекара специјалисту интерне медицине за Клинику за гинекологију и акушерство

По основу конкурса објављеног на интернет страници Клиничког центра Србије дана 31.08.2018. године и сајту НСЗ, а дана 05.09.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да је Одлуком в.д. директора бр. 11672 oд 27.09.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца изабран следећи кандидат:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време за пријем 2 здравствена сарадника са високом стручном спремом и 1 здравственог радника са средњом стручном спремом

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 11029 oд 12.09.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00597/2018-02 од 24.07.2018. године о Закључку 51 Број 112-4955/2018 од 31.05.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Kaдровским планом за Клинички центар Србије за 2018 годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за 8 лекара, 1 молекуларног биолога, 2 више медицинске сестре, 3 ВРТ, 14 здравствених радника са средњом стручном спремом, 10 спремача и 10 помоћних радника у здравству

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11030 од 12.09.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем 2 више медицинске сестре и једног дипломираног правника на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 01.08.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 02.08.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да се Одлуком в.д. директора бр. 10821 од 06.09.2018. године, у радни однос на одређено времезбог замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на раду Клинички центар Србије, примаjу се 2 медицинске сестре/техничари са вишом стручном спремом, и то:

Опширније...

Резултати Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за 3 доктора медицине, 1 дипломираног физичара 2 виша радиолошка техничара 2 медицинске сестре за Клинику за неурохирургију

По основу конкурса објављеног дана 01.08.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 02.08.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 10820 од 06.09.2018. године у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примају се следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време 4 доктора медицине, 45 медицинских сестара и 3 спремача

По основу конкурса објављеног дана 01.08.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 02.08.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 10822 од 06.09.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примају се следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем једног лекара специјалисте интерне медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 10593 oд 31.08.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00597/2018-02 од 24.07.2018. године о Закључку 51 Број 112-4955/2018 од 31.05.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Обавештење о резултату конкурса за пријем једног лекара специјалисте интерне медицине на неодређено време за потребе Клинике за гинекологију и акушерство

По основу конкурса објављеног дана 01.08.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 02.08.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да Одлуком в.д. директора бр. 10592 од 31.08.2018. године, за радно место једног лекара специјалисте интерне медицине на неодређено време са пробним радом од три месеца за потребе Клинике за гинекологију и акушерство није извршен избор кандидата јер се на расписани конкурс није јавио ниједан кандидат.

Опширније...

Резултати конкурса за пријем 30 спремача у радни однос на одређено време

По основу конкурса који је објављен дана 19.07.2018. године на интернет страници КЦС на интернет страници НСЗ a 23.7.2018. на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 9410 oд 31.07.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Конкурс за пријем здравствених и техничких радника на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 9263 oд 27.07.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00597/2018-02 од 24.07.2018. године о Закључку 51 Број 112-4955/2018 од 31.05.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Још чланака...

  1. Конкурс за пријем у радни однос здравствених радника на неодређено време за потребе Клинике за неурохиругију
  2. Конкурс за пријем 2 више медицинске сестре и једног дипломираног правника на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог
  3. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 1 магационера, 18 помоћних радника на нези болесника и 26 спремача
  4. Конкурс за пријем у радни однос 30 спремача на одређено време
  5. Обавестење о пријему кандидата у радни однос на одредјено време за 14 доктора медицине, 1дипл. фармацеута, 3 медицинске сестре са вишом стручном спемом, 43 медицинске сестре са средњом стручном спремом,3 референта за ФТО, 1 магационера,1 телефонисту, 1 во
  6. Обавештење о пријему кандидата у радни однос на неодређено време по Конкурсу за пријема на неодређено време 19 здравствених радника са високом стручном спремом и 29 здравствених радника са средњом стручном спремом.
  7. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  8. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  9. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  10. Резултати конкурса за пријем лекара на одређено време