Обавештења о пријему у радни однос на неодређено време техничких радника

По основу конкурса објављеног дана 05.02.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 08.02.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д. Директора број 2961 од 04.03.2019. у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Обавештења о пријему у радни однос на одређено време техничких радника

По основу конкурса који је објављен дана 05.02.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 11.02.2019. на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 2962 oд 04.03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљени следећи кандидати, и то:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 1537 oд 05.02.2019. године, а Обавештењем Министарства здравља РС бр.112-01-1551/2018-02 које је Клинички центар Србије примо дана 18.01.2019 године под бројем 549 о Закључку број 51 Број 112-12610/2018 од 25.12.2018. године; Обавештења Министарства здравља РС бр. 112-01-1436/2018-02 о Закључку 51 број 112-11582/2018 од 30.11.2018 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 1536 од 05.02.2019. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни односна одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време здравствених радника са високом, вишом и средњом стручном спремом и административно техничких радника са високом, вишом, средњом и нижом стручном спремом

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 16.11.2018. године, а дана 19.11.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 16027 oд 26.12.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца, тј ради замене одсутног запосленог до његовог повратка на рад за потребе организационих јединица Клиничког центра Србије, примају се и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време здравствених радника са високом, вишом и средњом стручном спремом и техничких радника са нижом стручном спремом

По основу конкурса објављеног дана 16.11.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 19.11.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д.Директора број 16025 од 26.12.2018. у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примају се следећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултате конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела - X нож

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 16.11.2018. године, a дана 19.11.2018. године на интернет страници НСЗ и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 16026 oд 26.12.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца за потребе Клинике за неурохирургију КЦС, примају се и то за :

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време НХК

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13807 од 16.11.2018. године, а складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-886/2018-02 од 02.10.2018. године о Закључку 51 број 112-7259/2018 од 27.07.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7.8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл. РС“ бр.1/15)

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимана неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни односна неодређено време

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 13806 oд16.11.2018. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС 112-01-1095/2018-02 од 03.10.2018.године о Закључку 51 Број 112-9085/2018 од 26.09.2018. године, Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-886/2018-02 од 02.10.2018. године о Закључку 51 број 112-7259/2018 од 27.07.2018. и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-979/2018-02 од 3.10.2018 о Закључку 51 бр 112-8075/2018 од 28.08.2018. годинe Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 13805 од 16.112018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Још чланака...

  1. Обавештење о избору кнадиданта за пријем у радни однос на одређено време за 3 виша радиолошка техничара и 4 здравствена радника са средњом стручном спремом
  2. Обавештење о резултатима конкурса за пријем у радни однос на одређено време
  3. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време за 8 здравствених радника са високом стручном спремом, 1 молекуларног биолога, 10 помоћних радника и 10 спремача
  4. Резултати конкурс за пријем у радни однос на одређено време за 5 здравствених радника са вишом стручном спремом и 14 здравствених радника са средњом стручном спремом
  5. Резултати конкурса з апријем у радни однос на неодређено време за 2 физичара и 1 медицинску сестру/техничара
  6. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца за 3 виша радиолошка техничара и 4 медицинске сестре
  7. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца
  8. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању до 3 месеца за 1 лекара специјалисту интерне медицине за Клинику за гинекологију и акушерство
  9. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време за пријем 2 здравствена сарадника са високом стручном спремом и 1 здравственог радника са средњом стручном спремом
  10. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за 8 лекара, 1 молекуларног биолога, 2 више медицинске сестре, 3 ВРТ, 14 здравствених радника са средњом стручном спремом, 10 спремача и 10 помоћних радника у здравству