Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15741 од 20.12.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос 2 здравствена радника са високом сручном спремом

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 15739 oд 20.12.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-7287/2017 од 01.08.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и сагласности Министраства здравља РС бр. 112-01-976/2017-02 од 25.08.2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за лекаре, дипл.фармацеуте и биохемичаре, медицнске сестре/техничаре и дипл.инжењера

По основу конкурса објавЉеног 09.10.2017.године на интернет страници КЦС, 10.10.2017.године на интернет страници НСЗ и12.10.2017. године на интернет страници Министарства здравЉа РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора Клиничког центра Србије бр.14313 од 17.11.2017. године, у радни однос на одређено време за радн места 12 здравствених радника са високом стручном спремом, 14 здравствених радника са вишом / средњом стручном спремом и једног дипломираног инжењера електротехнике изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за лекаре, систем инжењера, спремаче и транспортне раднике

По основу конкурса објављеног 09.10.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, 10.10.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и дана 12.10.2017. године и на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.14312 oд 17.11.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног 09.10.2017.године на интернет страници Клиничког центра Србије, 10.10.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и дана 12.10.2017. године и на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14095 oд 10.11.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време – спремачи

По основу конкурса објављеног 09.10.2017. године на интернет страници КЦС, 10.10.2017. године на интернет страници НСЗ и12.10.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13964 oд 07.11.2017. године, у радни однос на одређено време од 3 месеца за радно место 10 спремача изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 12777 од 09.10.2017. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено времеса пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр.12776 oд 09.10.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-12258/2016 од 28.12.2016. године, Закључком 51 Број 112-1733/2017 од 27.02.2017. године, Закључком 51 Број 112-5003/2017 од 26.05.2017. године, Закључком 51 Број 112-7287/2017 од 01.08.2017. године и Закључком 51 Број 112-8183/2017 од 29.08.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - магационер, спремачи, сервирке, кројач и манипулант

По основу конкурса објављеног дана 23.08.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12476 oд 29.09.2017. године, у радни однос на одређено време зарадна места 1 магационера, 1 кројача, 1 манипуланта, 20 спремача, 6 сервирки за Клинички центар Србије изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног дана 23.08.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 12476 oд 29.09.2017. године, у радни однос на одређено за радна места здравствени радник са вишом или средњом стручном спремом изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Још чланака...

  1. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - лекар и дипл. фармацеут
  2. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време до три месеца за три докотра медицине
  3. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  4. Резултат конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за три доктора медицине
  5. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - сервирке и спремачи
  6. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - доктори медицине/лекари специјалисти
  7. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари
  8. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - медицинске сестре/техничари
  9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време - доктори медицине, дипл. психолог, дипл. фармацеут, дипл. медицински биохемичар
  10. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време