Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 6680 од 30.05.2018. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време

На основу Одлуке в.д.директора Клиничког центра Србије бр. 6681 oд 30.05.2018. године, а складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-00526/2018-02 од 07.05.2018. године о Закључку 51 Број 112-3878/2018 од 25.04.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средставаи чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем лекара на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 24.04.2018. године, а 25.04.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6422 oд 24.05.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог за 5 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем медицинских сестара и техничара на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 24.04.2018. године, а 25.04.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6423 oд 24.05.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем радиолошких техничара на неодређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и Клиничког центра Србије дана 24.04.2018. године, а дана 26.04.2018.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.6421 oд 24.05.2018.године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 5 радиолошких техничара са вишом стручном спремом за Центар за радиологију и МР, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 5 радиолошких техничара са вишом школом

На основу Одлуке В.Д. директора Клиничког центра Србије бр. 5026 oд 23.04.2018. године, а у складу са Закључком 51 Број 112-7287/2017 од 01.08.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-01-976/2017-02 од 25.08.2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на неодређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и пробним радом од 3 месеца

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр .5027 од 23.04.2018. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем лекара и здравствених сарадника на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 26.02.2018. године, а 28.02.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр . 4304 oд 10.04.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад провремено одсутног запосленог за 1 молекуларног биолога и 1 дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара-специјалисту медицинске биохемије за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма и 14 доктора медицине или лекара специјалиста одговарајуће гране медицине за остале ОЈ КЦС, примљениследећи кандидати, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем једног лекара специјалисте на одређено време

По основу конкурса који је објављеног на интернет страници КЦС дана 16.03.2018. године, а дана 19.03.2018. године на интернет страници НСЗ и Министарства здравља РС и у складу са Одлуком В.Д. Директора КЦС бр. 4303 од 10.04.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 1 лекара специјалисту одговарајуће гране медицине за Центар за анестезиологију и реаниматологију, примљен је кандидат:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем сестара/техничара на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3938 oд 30.03.2018 .године у радни однос на одређено време, због потребе посла на период до три месеца, или ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Клинички центар Србије примају се следећи кандидати:

Опширније...

Још чланака...

  1. Резултати конкурса за пријем 1 монтера грејања, 10 спремача, 2 сервирке и 1 перача лаб. посуђа на одређено време
  2. Резултати конкурса за пријем 32 медицинске сестре/техничара на неодређено време
  3. Конкурс за пријем у радни однос на одређено време једног лекара специјалисте
  4. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  5. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  6. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одредјено за 1 возача сан.возила, 1 руковаоца котла на гас, 5 референата ФТО и оперативне послове ЗОП-а, 2 радника на одржавању хигијене и прању лаб.посуђа, 10 спремача и 10 сервирки
  7. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 5 мед. сестара/техничара са вишом школом и за 43 мед. сестара/техничара са средњом школом
  8. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 15 лекараи 1 дипл. фармацеута
  9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за 2 лекара
  10. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време