Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 5 мед. сестара/техничара са вишом школом и за 43 мед. сестара/техничара са средњом школом

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 20.12.2017. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 25.12.2017. године, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр.1106 oд 31.01.2018. године у радни однос на одређено време за радна места здравствених радника са вишом или средњом стручном спремом – 48 извршилаца изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за 15 лекараи 1 дипл. фармацеута

По основу конкурса објављеног дана 20.12.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.12.2017.године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 1107 од 31.01.2018. године, у радни однос на одређено време за 15 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине и 1 дипломираног фармацеута, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за 2 лекара

По основу конкурса објављеног дана 20.12.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.12.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 1105 од 31.01.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за радна места за 2 здравственa радника са високом стручном спремом, изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 15741 од 20.12.2017. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

Опширније...

Конкурс за пријем у радни однос 2 здравствена радника са високом сручном спремом

На основу Одлуке в.д. директора Клиничког центра Србије бр. 15739 oд 20.12.2017. године, а складу са Закључком 51 Број 112-7287/2017 од 01.08.2017. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и сагласности Министраства здравља РС бр. 112-01-976/2017-02 од 25.08.2017. године и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено за лекаре, дипл.фармацеуте и биохемичаре, медицнске сестре/техничаре и дипл.инжењера

По основу конкурса објавЉеног 09.10.2017.године на интернет страници КЦС, 10.10.2017.године на интернет страници НСЗ и12.10.2017. године на интернет страници Министарства здравЉа РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора Клиничког центра Србије бр.14313 од 17.11.2017. године, у радни однос на одређено време за радн места 12 здравствених радника са високом стручном спремом, 14 здравствених радника са вишом / средњом стручном спремом и једног дипломираног инжењера електротехнике изабрани су следећи кандидати:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено за лекаре, систем инжењера, спремаче и транспортне раднике

По основу конкурса објављеног 09.10.2017. године на интернет страници Клиничког центра Србије, 10.10.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и дана 12.10.2017. године и на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр.14312 oд 17.11.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време медицинске сестре/техничари

По основу конкурса објављеног 09.10.2017.године на интернет страници Клиничког центра Србије, 10.10.2017. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и дана 12.10.2017. године и на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 14095 oд 10.11.2017. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца, и то:

Опширније...

Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време – спремачи

По основу конкурса објављеног 09.10.2017. године на интернет страници КЦС, 10.10.2017. године на интернет страници НСЗ и12.10.2017. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 13964 oд 07.11.2017. године, у радни однос на одређено време од 3 месеца за радно место 10 спремача изабрани следећи кандидати:

Опширније...

Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр. 12777 од 09.10.2017. године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.1/15),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено времеса пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

Опширније...

Још чланака...

  1. Kонкурс за пријем у радни однос на неодређено време
  2. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - магационер, спремачи, сервирке, кројач и манипулант
  3. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари
  4. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - лекар и дипл. фармацеут
  5. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време до три месеца за три докотра медицине
  6. Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време
  7. Резултат конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пробним радом од 3 месеца за три доктора медицине
  8. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - сервирке и спремачи
  9. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - доктори медицине/лекари специјалисти
  10. Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време - медицинске сестре/техничари