Centri

Centar za medicinsku biohemiju
Centar za nuklearnu medicinu
Cenatar za anesteziologiju i reanimatologiju
Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
Pejsmejker centar
Centar za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Urgentni centar
Centar za polikliničku delatnost – Poliklinika
Centar za naučno-istraživaki rad, obrazovno-nastavnu delatnost i ljudske reusrse