Kонкурс за пријем у радни однос на одређено време за здравствене раднике са високом, вишом и средњом стручном спремом

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 11105 од 08.08.2019. године, и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.106/18),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописимаи то за:

ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ/ ЛЕКАРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ – 8 ИЗВРШИЛАЦА

I за Центар за анестезиологију и ренаиматологију

 • 1 докторa медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 1 лекарa специјалистe анестезиологије и реаниматологије или специјалисту анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Клинику за грудну хирургију

 • 1 докторa медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

III за Клинику за урологију

 • 2 доктора медицине на одређено веме због привремено повећаног обима посла у трајњу до 3 месеца

IV Клиника за дигестивну хирургију - I хируршка клиникa

 • 1 докторa медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

V Клиника за дерматовенерологију

 • 1 докторa медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VI за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 1 докторa медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Метаболичкој јединици Одељења интернистичке интензивне неге Клинике за ургентну интерну медицину у Клиници за ендокирнологију, дијабетес и болести метаболизма са местом рада у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

Услови за радна места доктора медицине/лекара специјалисте:

 • Најмање VII/1 или VII/2 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен специјалистички испит (за лекаре специјалисте), положен стручни испит.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 2 ИЗВРШИOЦА

I за Клинику за пулмологију

 • 1 медицинску сестру/техничара општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 1 медицинску сестру/техничара општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење за трансплантацију јетре референтног центра за трансплантацију органа Клинике за ургентну хирургију

Услови за радно место медицинске сестре /техничара са вишом стручном спремом:

 • VI степен стручне спреме медицинске струке општег смера и положен стручни испит.

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 22 ИЗВРШИОЦА:

I за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 2 медицинскe сестрe/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

II за Клинику за урологију

 • 2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

III за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 1 гинеколошко акушерску сеструса средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 1 педијатријску сестру са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

IV за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • 1 медицинску сестру/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

V за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 2 медицинскe сестрe/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VI за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 2 медицинскe сестрe/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

VII за Клинику за кардиологију

 • 2 медицинскe сестрe/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинску сестру/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Пријемном кардиолошком одељењу Ургентног центра.
 • 1 медицинску сестру/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Мултидисциплинарном центру за поликлиничку дијагностику испитивање и лечење поремећаја артеријског крвног притиска
 • 1 медицинску сестру/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у за рад у Одељењу инванзивне електрофизиологије Стационара 3
 • 1 медицинску сестру/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Служби ургентне кардиологије
 • 1 медицинску сестру/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Стационару 1

VIII за Клинику за нефрологију

 • 1 медицинску сестру/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

IX за Клинику за грудну хирургију

 • 1 медицинску сестру/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

X за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • 1 медицинску сестру/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинску сестру/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено времезбог замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хриругију.

Услови за радно место медицинске сестре/техничара са средњом сручном спремом:

 • IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом школом)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате специјалисте)
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

В.Д. ДИРЕКТОР
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ
Проф. др Милика Ашанин