Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 23.07.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom V.D. Direktora KCS br.15000 od 25.08.2015. godine, u radni odnos na neodređeno vreme u Klinički centar Srbije, u Kliniku za neurohirurgiju, Odsek stereotaksične neuroradiohirurgije – Gama nož, sa probnim radom od 3 (tri) meseca, primljeni sledeći kandidati:


Jedan doktor medicine za Kliniku za neurohirurgiju:
1. dr Aleksandar Stanimirović, doktor medicine

Dva dipl. fizičara/ fizikohemičara:
2. Koča Čičarević, dipl. fizikohemičar,
3. Ljubomir Kurij, dipl. fizičar

Dva dipl. ing. elektrotehnike:
4. Igor Komar, dipl. ing. elektrotehnike,
5. Marija Petrović, dipl. ing. elektrotehnike

Tri rentgen tehničara (VI stepen stručne spreme)
6. Boris Babić, strukovni medicinski radiolog,
7. Stevan Todorović, strukovni medicinski radiolog,
8. Marko Belić, viši radiološki tehničar

Jedna medicinska sestra/tehničar sa višom stručnom spremom, opšteg smera:
9. Snežana Gvozdenović Lalić, viša medicinska sestra i

Jedna medicinska sestra/tehničar sa srednjom stručnom spremom, opšteg smera:
10. Milica Tufegdžić, srednja medicinska sestra.

Za radno mesto lekara specijaliste radiologa ili lekara na specijalizaciji iz radijacione onkologije, izbor kandidata je izostao jer se na konkurs javio mali broj kandidata, koji nisu zadovoljili kriterijume stručne komisije.

Sa izabranim kandidatima će biti zaključeni Ugovori o radu na neodređeno vreme, sa probnim radom od 3 (tri) meseca, nakon dostavljanja neophodnog odgovarajućeg lekarskog uverenja.

V.D. Direktor KCS za radno mesto lekara specijaliste radiologa ili lekara na specijalizaciji iz radijacione onkologije raspisaće novi Konkurs u skladu sa važećim propisima.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o prijemu na sajtu Kliničkog centra Srbije ( do 07.09.2015. godine), na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V. D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin