Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Odluke v.d. direktora Kliničkog centra Srbije br. 8890 od 07.06.2016.godine, donete u postupku sprovođenja zapošljavanja u skladu sa Zaključkom 51 Broj 112-5086/2016 od 27.05.2016. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, i čl.7., 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RS,autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS” 1/15),

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

NA NEODREĐENO VREME ZA 1 ADMINISTRATIVNOG RADNIKA VISOKE STRUČNE SPREME I TO:


- 1 diplomiranog ekonomistu za radno mesto direktora Službe za ekonomsko finansijske poslove Kliničkog centra Srbije

Opšti uslovi:
Završen Ekonomski fakultet, položen stručni ispit za ovlašćenog računovođu i 5 godina radnog isustva na rukovodećim poslovima.

Zainteresovani kandidati uz prijavu, u kojoj se obavezno navodi radno mesto za koje se kandidat prijavljuje, kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:

• kratka poslovna biografija
• overenu fotokopiju diplome (o završenom fakultetu)
• overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za ovlašćenog računovođu
• dokaz o godinama iskustva na rukovodećim poslovima
• fotokopija radne knjižice (nije obavezan dokument)

Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti prilaže samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu: Klinički centar Srbije, ul.Pasterova br.2, 11000 Beograd, sa naznakom „za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

V.D. DIREKTOR
KLINIČKOG CENTRA SRBIJE
Doc. dr Milika Ašanin